Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

159

komen was, arriveerde de politie en het spel moest eindigen; de rest moet men dan morgen maar vertoonen meende de commandant en uit was de pret. De directie van de opera, wel begrijpende dat er tegen de overmacht toch niet te vechten valt, heeft nu maar besloten het werk van het repertoire te nemen, totdat er weer wat orde in de wereld gekomen zal zijn. Het komt mij voor, dat Schreker's opera dan wel voor heel lang opgeborgen zal blijven!

Gaan of niet gaan, dat is nu voor het Residentie-orkest de quaestie! het Haagsche ensemble heeft namelijk een uitnoodiging ontvangen twee concerten te Londen te komen geven. De invitatie is gekomen van de Hollandsche Club in de Engelsche hoofdstad; zij schat de onkosten op een achtduizend gulden, vindt het althans noodig, dat deze som als waarborg wordt uitgetrokken, en is bereid het halve bedrag, dus een vierduizend gulden voor haar rekening te nemen, in het vertrouwen dat de andere helft door Nederland wel bijeengebracht zal worden. Het bestuur van het Residentie-orkest dorst het niet aan, nu vierduizend gulden te gaan wagen voor een reis, terwijl al zooveel noodig is, om de gewone begrooting van het orkest te laten sluiten. Gelukkig is het plan nog niet afgeketst. Een bekende Haagsche kunstliefhebber, de heer Albert Spanjaard (Oude Scheveningsche weg 48), zal aandeelen van vijftig gulden uitgeven, en hoopt dan tachtig kunstvrienden te vinden, die het belang van deze reis inzien en derhalve helpen willen haar mogelijk te maken. Van harte hoop ik dat de heer Spanjaard slagen zal.

Bij Carl Stephenson te Weenen is een viool-methode verschenen van.... Leopold Mozart, den vader van Wolfgang. Leopold Mozart, in 1719 te Augsburg geboren, kwam in 1740 als kamerdienaar en musicus (een lieve combinatie!) bij den Salzburger Domheer graaf Thurn-Valsasina, werd later aangesteld bij de hofkapel van den aarts¬

bisschop van Salzburg en werkte ook, en met goed resultaat, als vioolonderwijzer. De vruchten van zijn langdurige praktijk heeft hij neergelegd in een, den Aartsbisschop opgedragen, studieboek dat in 1756 bij Johann Jacob Lotter te Augsburg verschenen, en dat langen tijd als de beste Duitsche Vioolschool bekend geweest is. En daarvan is nu een nieuwe uitgave verschenen, een zeer getrouwe copie van de oorspronkelijke, zoodat liefhebbers van fraaie oude letters en noten en koperdrukken in deze uitgave iets van hun gading zullen vinden.

Even een grapje. Natuurlijk is thans overal in Duitschland het drukwerk fabelachtig duur en misschien ook wel minder solide dan vroeger; in elk geval worden tekstboekjes en concert-programma's door heel wat drukfouten ontsierd. Nu moet het onlangs gebeurd zijn, dat op een programma voor een concert gedrukt stond: „Sonate voor piano van Chumann"; even voor het begin zei de pianist tot het publiek: er staat achter de sonate gedrukt „Chumann"; dat moet natuurlijk „Schumann" zijn, maar de Sonate is van Chopin!

Het maken van muziekstudies zal te Weenen zoo langzamerhand wel een zaak van luxe worden! Met ingang van Maart zijn er de schoolgelden voor de Academie voor Muziek met niet minder dan 300% verhoogd; bovendien vervalt voor een groot gedeelte althans, het voorrecht, dat leerlingen van de Academie tot dusverre genoten: het ontvangen van vrijkaarten voor concerten en opera's, aangezien het getal vrijkaarten, dat ter beschikking gesteld werd, met Maart tot een tiende gedeelte teruggebracht is. Door een en ander zijn de leerlingen van de Academie zeer ontstemd geraakt; een staking wordt overwogen. Op het oogenblik dat ik dit schrijf is de rust nog niet verstoord.

Wanneer men de buitenlandsche bladen en geschriften leest, komt men telkens weer onder den indruk van de ellende, die er

Sluiten