Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

192

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

gesloten. Of zij het volgende seizoen de poorten weer openen zal? Als het dan niet beter is dan het nu dit seizoen geweest is, moest de heele onderneming maar opdoeken; dan is er voor de kunst toch niets van te verwachten, met de ondeugdelijk voorbereide vertooningen in twee, soms drie talen tegelijk van altijd dezelfde opera's zoodat men er ten slotte beu van wordt, en blij is als er bij wijze van afwisseling eens een Weensche operette vertoond wordt, al is het dan ook maar een mop. Maar eeuwig Faust en Carmen en Tannhauser in vrij armelijke monteeringen te moeten zien gaat toch ook wel vervelen. En wat de opera dan als nieuw geprobeerd heeft, de vertooning van Parsifal, is een jammerlijke mislukking geworden, door gebrek aan artistieke leiding en aan hulpmiddelen. Tot mijn onuitsprekelijke verbazing heb ik gelezen dat de directeur van de Opera, de heer Koopman, bij de laatste voorstelling een toespraak gehouden en daarin geklaagd heeft over de houding van het publiek en van de Pers, die de Parsifal-voorstelling scherp gecritiseerd heeft. Maar wat denkt de heer Koopman dan toch, dat het publiek in dezen toch al niet bijster goeden tijd, voortdurend zin heeft geld te betalen voor zulke middelmatige voorstellingen als die waarop de Nationale Opera ons in dit seizoen bij herhaling getracteerd heeft? En wil men de Pers het recht ontzeggen

een moord op een kunstwerk als Parsifal, ondanks tekortkomingen toch is, af te keuren? De directeur zou met meer grond gezegd kunnen hebben: ik ben de Pers dankbaar dat zij onze onbesuisde poging nog zoo genadig besproken heeft. Men ziet ook hier weer: ondank is des werelds loon!

Met muziekfeesten zal het dit jaar in Duitschland althans, niet druk worden. Van het Nederrijnsche, dat verleden jaar, voor het eerst sedert 1914, weer gegeven is, kan natuurlijk met de Roerbezetting en in verband daarmede genomen strenge maatregelen, niets komen. Ook van de Allgemeine Deutsche Musikverein, de door Liszt gegrondveste vereeniging, die zich het uitvoeren van noviteiten tot taak stelt, is nog niets vernomen; en vermits anders altijd in Maart of begin April het programma reeds bekend gemaakt wordt, zal het niet gewaagd zijn te veronderstellen, dat het wel erg kalmpjes aan zal gaan.

INHOUD.

Klokspeler! en klokkenspellen in Nederland, III,

M. A. Brandts Buys.

Boekbespreking:

H. Martiensen: „Das bewusste Singen" Henriëtte van Bommel van Vloten. Moet het Harmonie-onderwijs worden hervormd ?

Ant. Averkamp.

Intermezzi.

Alphons Diepenbrock. Het Muziekcongres te Amsterdam. Een Opera van Wagner. Nieuwe uitgaven.

Belangrijke Data v. W.

Het Praatje van de Maand.

Ned. Toonk. Ver. Officieel Orgaan.

NederlandscheToonkunstenaars-Vereeniging

OFFICIEEL ORGAAN

Voorloopig bericht.

De jaarlijksche Algemeene Vergadering zal plaats nebben te Utrecht op Zondag 17 Juni. Agenda enz. in het volgend nummer van het Orgaan.

Voor de Bibliotheek in dank ontvangen: Felice Togni, Leiddraad voor hen, die het examen Viool, lager Onderwijs der N. T. V. wenschen te doen. Amsterdam, G. Alsbach 6 Co.

Dit werkje zal zeker bij velen welkom zijn. De schrijver, die zelf dikwijls deel uitmaakte van de Examen-Commissie, geeft hier in bizonderheden aan, in welke richting de studie zich te bewegen heeft, om met den geest der Examens in overeenstemming te zijn. Dat vele candidaten met dezen „Leiddraad" hun voordeel doen!

K. A. T.

Sluiten