Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

134

stellingen te geven van al cle zangspelen door Eichard Wagner gecomponeerd en wel in de volgorde waarin zij zijn geschreven, namelijk: Bienzi, Der fliegende Hollander, Tannhauser, Lohengrin, Tristan und Isold, Die Meistersinger, Rheingold en Die Walkyren.

Wcidenwanfr, — Op 4 Juli werd hier, de geboorteplaats van Gluck, het den beroemden componist gewijdde gedenkteeken plechtig onthuld.

Parijs. — De Opéra-Comique werd op den 4en Juli geopend met een hulde aan Auber. De leden van het operagezelschap stonden op het tooneel geschaard rond het kolossale borstbeeld des toondichters, 't welk met lauweren bekransd was; Montaubry droeg een gedicht voor van Gallait, waarin in zeer gelukkige versregels het leven en streven van den componist geschetst werden. Op deze inleiding volgden muziekstukken uit Era Diavolo en la Part du diable, terwijl het feest besloten werd met de opvoering van Le Domino noir.

— Op Zaturdag 15 Juli had de plechtstatige begrafenis van Auber plaats in de kerk Notre Dame cle Lorette. Het Requiem van Cherubini werd uitgevoerd door het orkest en het koor van het Conservatoire, terwijl de hoofdpartijen gezongen werden door Faure en Patti, die opzettelijk voor deze gelegenheid uit Engeland zijn overgekomen.

Alexander Dumas heeft, uit naam der Vereeniging van componisten en tooneelschrijvers, eene lijkrede gehouden, waarin hij aan Auber hulde bracht als aan een bij uitnemendheid fransch genie. De minister Simon en de notabiliteiten uit de kunstenaarswereld woonden de plechtigheid bij.

— De heer Halanzier is tot opvolger benoemd van den heer E. Perrin , als directeur van den Grand Opéra. In afwachting dat hij de directie aanvaardt zullen de artisten voor gemeenschappelijke rekening spelen ; zij bereiden de6 reprise voor van P a u s t waarin een jeugdige bekroonde van het Conservatoire, de heer Boutry, zal debuteeren. De j eugdige debutant doet veel van zich verwachten.

De heer Perrin is administrateur van het Théatre francais geworden.

— De «ontroostbare" weduwe van Eossini laat thans de beroemde snuifdoozen van haren echtgenoot in 't openbaar verkoopen.

OiiurrNchcidingcu. — De violist A. Wilhelmj, te Wiesbaden, heeft van den keizer van Busland de Staiiislaus-orde, 3de klasse ontvangen. — Pr. Liszt is tot koninklijk hongaarschen Baad benoemd. — Prof. Pr. Gernsheim, geacht componist te Keulen, is door den hertog van Sachsen-Coburg-Gotha met de sVerdienstmedaille für Kunst und Wissenschaft", aan een groen lint te draden, begiftigd. — Prof. Monasterio, leeraar aan het conservatorium te Madrid heeft de ridderorde van Carlos III ontvangen. — Mevrouw Goddard, eene gevierde pianiste, erlangde van de Philharmonic Society te Londen de groote gouden medaille welke ter herinnering aan het Beethoven-Jubilaeum geslagen is.

Overleden. — Te Leipzig op 17 Juli, Karl Tausich,

leerling van Liszt en een der eerste pianisten van Duitsehland, die zich ook in Nederland, herhaaldelijk, welververdiende lauweren verwierf. Hij was in 1841 te Warschau

geboren. Zijn lijk is naar Berlijn vervoerd waar het op 20 Juli is ter aarde besteld. — Te Gheel, Ferdinand Muller , een duitscher van afkomst, die dertig jaren lang het orkest van de Grande-Harmonie aldaar bestuurde. — Te Milaan, Josephe Bianchi, opera-zanger en Napoleon Volebele, gedurende 27 jaar contrabassist aan den schouwburg della Scala. — Te Napels, Evariste Chiaradia, een geleerd criticus op muzikaal terrein. — Te Parijs, Leo Lion, componist van klavierstukken en romancen; hij stierf in het krankzinnigen-huis. — Te Weenen, Karl Salzmann, muziekonderwijzer. — Te Berlijn, W. T.Moritz, bekend wegens de uitmuntendheid der door hem vervaardigde koperinstrumenten.

EEN ANTWOOBD AAN FANTASIO IN ZAKE DE BACHVEBEENIGING.

»Leeke gedachten," »Leeke geweten" zijn zoovele uitdrukkingen die dikwijls, en zoo ook door Fantasio, gebruikt worden om op quasi-geestige manier valsche of althans zeer oppervlakkige stellingen apodictiesch te verkondigen.

Door F. wordt onder anderen gedecreteerd, dat in het muzikale Pantheon onzer dagen, nevens Bach ook plaats voor Offenbach moet zijn. Het is vooral tegen deze bewering, dat wij uit naam van allen die het met de muziek ernstig meenen wenschen te protesteeren.

Wij hopen juist Fantasio en zijne geestverwanten door middel der Bachvereeniging van twee zaken te overtuigen: vooreerst, dat Bach behalve het ))wohltem-

penrtes lliavier , cle »fassions-musiK en eenige oigeifuga's nog meerdere werken heeft geleverd die de moeite waard zijn ze te leeren kennen; ten andere, dat w a a rheid, schoonheid en vroomheid door muziek verkondigd en opgewekt kunnen en behooren te worden en dat juist de muziek welke dat doet niet alleen de hoogste maar de eenige ware is, met uitsluiting van alle zinnenprikkelende, den mensch onwaardige muziekmakerij.

Dat Bach als grootste vertegenwoordiger der ware muziek en tevens als minst bekende eenige aanspraak heeft meer bijzonder op den voorgrond geplaatst te worden door eene vereeniging van toonkunstenaars, en dat van een dergelijke vereeniging voor de kunst in 't algemeen (misschien niet j uist voor Offenbach of Meyerbeer) slechts goeds te verwachten is, wordt misschien door Fantasio alleen betwijfeld.

S. de Lange Jr. Mede-oprichter der Bachvereeniging.

LEEKE GEDACHT E N.

DOOK

FANTAS1 O.

*'.•:■:■>>: ' li

( Vervolg.)

Een geschiedenis van borstbonbons. — Een paar vragen. — Een ernstige bede herhaald.

Ik vroeg naar borstbonbons.

De jufvrouw reikte me een verzegeld pakje over en zei dat het (ik meen) acht stuivers kostte.

Sluiten