Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN hET MUZIEKCOLLEGE

53

aan het werk der firma Petit en Fritsen in Aarle-Rixtel, wier fabrikaat wel ver buiten onze grenzen, bijvoorbeeld tweemaal te Stockholm, werd gevraagd.

De zeker hoogst bekwame Taylor maakte haast ieder nieuw klokkenspel ten onzent, dat van Vlissingen, Eindhoven, Appingedam, Rotterdam (stadhuis); een landgenoot niet één. Het is jammer, dat men nu geen inheemsche praestatie heeft beproefd. Men had immers de strengste keuringsvoorwaarden kunnen stellen. Onze speelklokkengieters krijgen tot het bewijzen van hun kunst in ons eigen land nooit gelegenheid. Die moeten zij zich onverwijld verschaffen door tentoonstellen, zoo mogelijk al bij het aanstaande beiaardcongres.

Overigens verheugt de gebleken zelfstandigheid van het Zutfensche gemeentebestuur.

Kan het misschien bezwaarlijk nog laten onderzoeken of een kamer in het steenen torengedeelte niet akoustisch veel beter is dan de lantaarn, waar Taylor's kroonlooze klokken toch architectonisch weinig zullen voldoen, het kan de beste speelinrichting kiezen, zich vergewissen of het door den Klokkenraad aanbevolene zoogenaamde broekstelsel werkelijk de voorkeur verdient boven het nu juist weer te 's-Hertogenbosch en Tilburg aangenomene tuimelaarstelsel der Hemony's met Denijn's verbeteringen. v. W.

Beiaardcongres.

In Augustus '22 was te Mechelen heteerste beiaardcongres; het tweede zal misschien in den aanstaanden zomer te 's-Hertogenbosch wezen. Een kunstvriend van sterke beweegkracht ter plaatse, dr. Casparie, heeft een oproeping tot de burgerij gericht om te dezer gelegenheid de gemeente vernieuwing aan te bieden van het groote maar leelijke klokkenspel in den toren der St. Janskerk. De verbetering zal worden

gemaakt naar ontwerp van Denijn, die reeds een onderzoek deed.

In Brabant is dan, zooals ook Tilburg liet blijken, de zuidelijke warmte der liefde voor zijn verjonging der oud-N ederlandsche stedestem weer over onze grenzen gekomen; tweemaal zoo snel als eerst verbreide die zich nu naar het Noorden.

Klokkenspel te Tilburg.

Te Tilburg komt een klokkenspel dat zooveel mogelijk op het Mechelsche zal gelijken.

De Mechelsche Beiaardschool.

Onlangs verscheen het eerste jaarverslag der vereeniging Beiaardschool te Mechelen, waarvan de beheerraad is gevormd door burgemeester Ridder K. Dessain, voorzitter, Henry De Coster, ondervoorzitter, Dr. G. van Doorslaer, penningmeester, Jef Denijn, bestuurder (directeur der school), schepene D. Bouchery, Schepene V. van Walle en L. v. d. Walle, leden en Prosper Verheyden, secretaris (die ter jaarvergadering aan de beurt van aftreden was en herkozen werd).

De school kreeg behalve het „uitzet" van Amerika (2000 dollar, geschenk der Educational foundation, beheerd door de Commission for Reliëf in Belgium) stads-, staats- en provincie-subsidie. Zij heeft gemeentelokalen, beschikt over een piano, twee beiaardklavieren (een derde, van betere constructie, wordt aangeschaft), een aardig bibliotheekbegin, een verzameling foto's, een portefeuille met 109 versteekbladen (uurwerkspelzettingen) uit Antwerpen van 1740 tot 1804, een afschrift van De Gruytter's belangrijk achttiend'eeuwsch Beiaardboek. Oefenmateriaal werd onder bijstand van den hulp-beiaardieren leeraar Nees bewerkt door Denyn; hij stelt een volledige methode samen, die men zal uitgeven. Er waren 17 leerlingen, de meeste dagelijks 't heele jaar door, twee

Sluiten