Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72

DE VEREENIGDE TIJDSCHRIFTEN

Fransche hoofdstad geopend met een reeks vertooningen van werken van Wagner, die over het algemeen gunstige beoordeelingen gevonden hebben.

Er is dus in het afgeloopen jaar van alle kanten hard en goed gewerkt in het belang van het Nederlandsche muziekleven; eenigen, die hun Krachten daaraan geven of gegeven hebben zijn gehuldigd: Bernard Zweers bij gelegenheid van zijn 70sten geboortedag; schrijver dezes mocht buitengewoon veel eer en vriendschapsbewijzen ontvangen bij zijn jubileum als muziekcriticus, Urlus is gefêteerd bij zijn dertigjarig zangersfeest, Louis Zimmermann, die vijf en twintig jaar concertmeester is en vijftig maal de beroemde solo in „Ein Heldenleben" van Richard Strauss gespeeld had, is in verschillende steden braaf in het zonnetje gezet, in de laatste dagen van het jaar heeft men ook Anton Sistermans, die vijf en dertig jaar geleden voor het eerst opgetreden is, zij het dan ook meer in besloten kring hulde gebracht, terwijl te Arnhem de Heer Brandts Buys, directeur van Toonkunst een jubileum gevierd en ondervonden heeft, hoe zeer men zijn werken op prijs stelt.

In verband met drukke werkzaamheden heeft André Spoor zijn betrekking als 2en dirigent van het Residentie-orkest neergelegd; Leo Ruygrok is als zijn opvolger gekozen. — Ten slotte: mocht er in dit overzicht, dat op volledigheid geen aanspraak maakt, iemand of iets vergeten zijn, dan is het onwillens en onwetends gebeurd. iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiriiiiiriiiiriiijfiiHiiiiiiiiJiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiniiiiiiiini

Jubileum Anton Sistermans.

Uit het leven en de loopbaan van den bekenden zanger Sistermans, die dezer dagen jubileerde en die daarom te Rotterdam en Den Haag zal gehuldigd worden, geven wij eenige bijzonderheden:

Anton Sistermans werd op 5 Augustus 1865 te 's Hertogenbosch geboren. Reeds als kind viel zijn mooie stem op en hij

heeft veel met de jongensstem gezongen, vooral op Rolduc, waar hij eenige jaren school ging.

Toen hij naar Rotterdam kwam om bij familie in zaken werkzaam te zijn, werd hij lid van verschillende zangvereenigingen en raakte zeer bevriend met Ludwig Felix Brandts Buys, op wiens raad hij ging studeeren bij Julius Stockhausen. Hij kwam in Mei 1889 te Frankfort aan en zong, reeds einde Juni van hetzelfde jaar met uitnemend succes, op de zgn. Prüfungskonzerten van Stockhausen.

Den 16en December daaropvolgende, dus nu 35 jaar geleden, debuteerde hij te Straatsburg met de bassoli in het Requiem van Verdi.

Door zijn mooi week bas-bariton geluid, zijn buitengewone muzikaliteit en z'n uitnemend en fijngevoelig voordrachtstalent maakte hij spoedig carrière als oratoriumen liederenzanger; hij bleef echter nog circa 4 jaren onder Stockhausen's leiding.

Sistermans heeft nog éénmaal de N egende Symphonie onder Hans von Bülow gezongen. Hij was jarenlang een geregelde gast der Gewandhaus-concerten te Leipzig, eerst onder Carl Reinecke, later onder Nikisch, en zong 8 jaren achtereen de Mathaus Passion op Goeden Vrijdag te Keulen onder Frans Wüllner, later nog op den Palmzondag de Johannis Passion, de H-moll-Messe of de Missa Solemnis. Sistermans muntte vooral uit als liederenzanger. Hij liet het er echter niet bij, de grootmeesters van het Duitsche lied te vertolken, maar interesseerde zich steeds voor nieuwe verschijningen op dit gebied. Zoo was hij de eerste, die de liederen van Hugo Wolf in het openbaar zong te Frankfort a. M. Door zijn toedoen werden de eerste liederen van Hans Pfitzner gedrukt en vele composities van dezen toondichter, ook opera-fragmenten, werden door Sistermans voor het eerst ten gehoore gebracht. Hij creëerde de Lieder eines fahrenden Gesellen van Gustav Mahler te Berlijn

Sluiten