Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

95

kan, om zijn naam te verzwijgen. Hij zegt door artikelen in dit blad tot mij gekomen te zijn; dus mag ik hopen dat hij ook dit stuk onder de oogen krijgt, dit stuk waarin ik hem uitnoodig zijn naam te noemen. Op ernst mijnerzijds kan hij rekenen, voor onbescheidenheid behoeft geen moment vrees te bestaan. Mijn verlangen naar waarlijk groot Nederlandsen werk is zoo onstuimig, dat voor een man van beteekenis mij geen moeite te veel zou zijn.

Mocht deze brief als grap bedoeld zijn, welnu dan verklaar ik rondweg er de aardigheid niet van te begrijpen; het is misschien heel erg geestig, maar mij ontgaat die geestigheid.

Welk een verrassing zou het echter zijn indien wij in de volgende aflevering van

ons geschrift de komst van een genie in de Nederlandsche muziekwereld aankondigen mochten!

ii ~. i' j' 'i''' ■.'' 'i'.'.'''|'i'' i'.'i'' i^' i Vm'. i'' Vi' i'i'm''m'f'i'i'm' iii m hisi i ii hm iihii iii ii i

INHOUD.

Albert Schweitzer's boek, J. S. Bach, (slot)

Marguerite de Rouville. Personalia: Ferdinand Löwe fBundel van het Nederlandsch Zangersverbond. v.W.

Kwakzalversinrichting ? v.W.

Klokkenspel V-W-

Belangrijke Data ]os. de Klerk.

Het Praatje van de Maand.

Nederl. Toonk. Vereen. Officieel Orgaan.

NederlandscheToonkunstenaars-Vereeniging

OFFICIEEL ORGAAN

Van den Heer W. Hutschenruyter in vriendelijken dank voor de Bibliotheek ontvangen:

Liszt, Hongaarsche Rhapsodiën, no. 3, 4, 7, 8, 11, bewerkt voor orkest door W. Hutschenruyter. Orkestpartituren (manuscript).

* * *

Kan iemand aan den Heer A. H. Amory (Arnhem, Hertogstr. 11) of aan ondergeteekende het adres opgeven van Mej. Annie Terwogt? Haar exemplaar van het Orgaan komt als „onbestelbaar" terug.

K. A. TEXTOR, v. Merlenstr. 100, Den Haag.

Sj#&<a*;e><&2:ê><a^3><&?s>,s>

| Burgemeester en Wethouders van ZWOLLE en het Bestuur der STEDELIJKE |

% MUZIEKSCHOOL aldaar roepen sollicitanten op voor de gecombineerde |

(|> betrekking van ^

f Kapelmeester van het Stedelijk Muziekkorps |

I en Leeraar in Violoncel en Blaasinstrumenten |

$ aan de Muziekschool op een jaarwedde van resp. ƒ1500.-, en ƒ 60.— per |

@ wekelijksch lesuur. Het aantal lesuren aan de Muziekschool bedraagt thans jo. |

V Stukken in te zenden uiterlijk 31 Januari a.s. aan Burgem. en Weth. voornoema. |

Sluiten