Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

183

De eentonige spraak kan ook het gevolg zijn van geheele of gedeeltelijke doofheid, waardoor de spreker dus de controle over zijn eigen geluid mist, Is dit niet het geval, vertoont zijn gehoor geen anatomische afwijking, dan kan het toch meer of minder fijn bewerktuigd zijn. Zelfs deze laatste omstandigheid bemoeilijkt opneming van gering klankverschil.

Hoe dan ook — beschouwd van physiologisch, dan wel van psychologisch standpunt: een eentonige spraak ontstaat uit het onvermogen van den mensch, om zijn gedachten te uiten op een voor den hoorder aangename wijze.

EVA VAN DANTZIG. iiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiniiiiiiiiiiiiii i mnniHiinmi lii m i mi " ■

Klokkenspel.

Voor het internationaale beiaardkunstcongres met tentoonstelling in Augustus te 's-Hertogenbosch is een groot eerecomité gevormd, waarin ministers, parlementsvertegenwoordigers, autoriteiten van kerk-, provinciaal- en gemeentebestuur en van wetenschappen en kunsten zitting namen; onder hen als dienaars van muziek en musicologie Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteijn (voorzitter der Toonkunstmaatschappij), Sem Dresden, J. W. Enschede, Ir. B. A. J. van den Hegge Zijnen (voorzitter van den Ned. Klokken- en Orgelraad), Mr. A. Loosjes (voorzitter van de Klokkenspelvereeniging), S. van Milligen (voorzitter der N. T. V.), Ph. van Ommeren Jr„ (een hoog te schatten beiaardkunst-maecenas), Dr. D. F. Scheurleer (voorzitter der V. v. Ned. Muziekgeschiedenis) en Dr. Joh. Wagenaar;

een uitvoerend comité met Minister De Visser als eerevoorzitter en M. A. Brandts Buijs als algemeen voorzitter, de bestuurders van de klokkenspelvereeniging en van het Belgische genootschap Onze Beiaarden, de beiaardkunstbevorderaars Gorham Rice (Washington) en Wooding Starmer (Tumbridge Weller), oudheid-,

geschied- en natuurkundigen en anderen;

een dagelijksch bestuur, voorzitter Dr. J. Casparie, secretaris E. A. Mulder te 's-Hertogenbosch; en een plaatselijk uitvoerend comité van drie groepen.

De tentoonstelling, die veel doet verwachten, mede door talrijke toezeggingen uit het buitenland (men zal er ook volledige klokkenspellen kunnen zien en hooren) is ontworpen in zes afdeelingen:

een practische (klavieren, oefeninstrumenten, verbindingen, speeluurwerkinrichtingen, klokken, torenmodellen);

een historische (klavieren, trommels, klokken, reliquiën, prenten, portretten);

een afdeeling „Verspreiding van den beiaard (landkaarten, beiaardconcertprogramma's enz.); een bibliografische (monografieën, algemeene werken, tijdschriftartikelen, de courant en de beiaard, handschriften, muziek); een afdeeling „Rondom den beiaard" (klok en klokkenspel in de beeldende kunst en letterkunde, bijproducten van klokkengieterijen, uurwerken met speelwerk, de klok als exotisch muziekinstrument, klokkenspelachtige muziekinstrumenten) ;

een commercieele met allerlei dat op het klokkenspel betrekking heeft.

De beloften zijn belangrijk en wij kunnen er staat op maken dat voor hun vervulling krachtig gewerkt en niets verzuimd wordt.

De nieuwe beiaard van den herstelden Wijnhuistoren te Zutphen wordt waarschijnlijk den 29sten van deze maand ingewijd.

iuiiiiiimiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiitiiiii(i>iiiiiiiitiiiiiiiiiiuiiitiiiiiiitiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Boeken.

Bij de „Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart-Berlin" is een naar het uiterlijk keurig boekje verschenen: „Meister der Violine" van Max Grunberg. Wij behoeven er eigenlijk niets meer van te zeggen; de titel van het werkje is duidelijk, zegt meteen wat wij ervan te wachten hebben: een

Sluiten