Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILÏA EN HET MUZIEKCOLLEGE

191

in den herfst van 1917 te Rotterdam gestichte Conservatorium voor Muziek. Sedert een jaar is er een Nederlandsche Academie voor muziek die twee scholen heeft: een te 's-Gravenhage en het Conservatorium te Rotterdam. Van beide was de heer Blaauw directeur en dat is op den duur — vooral omdat de heer Blaauw op beide scholen tevens als hoofdleeraar voor piano-onderricht optrad—voor een mensch te veel geworden. Daarom heeft de heer Blaauw gemeend zijn taak te Rotterdam te moeten neerleggen; de welbekende tenorzanger en zangpaedagoog Jos. Holthaus zal hem als directeur van het conservatorium opvolgen.

INHOUD.

Onze Caricaturen: A. Schmuller. Het muzikale zien bij het onderwijs in de theoretische muziekleer Prof. Karl Laker.

Personalia: Arnold Spoel, Jan Morks. Nieuwe Uitgaven.

Iets over de spraak .... Eva van Dantzig

Klokkenspel.

Boeken.

Uit de Concertzaal.

Belangrijke Data v. W.

Het praatje van de maand.

Nederlandsche Tooneelkunstenaars Verg., officieel orgaan.

iiHiiiiiiiiiunitiiiiiiiiiiiiiHitiiimiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiif ii-iiiiiiiiiiitiiiiiiitiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiira^

NederlandscheToonkunstenaars-Vereeniging

OFFICIEEL ORGAAN

Jaarlijksche Algemeene Vergadering

op Zondag 7 Juni 1925 des namiddags ten twee ure te 's-Gravenhage, in „Pulchri Studio", Lange Voorhout.

Agenda (volgens art. 23 der Stat.)

1. Voorlezen der Notulen van de vorige Algemeene Vergadering.

2. Jaarverslag van den len Secretaris.

3. Rekening en Verantwoording van den Penningmeester.

4. Overleggen van den bijgewerkten inventaris.

5. Benoeming of herbenoeming van een bestuurslid. Volgens rooster treedt de heer Textor af, die herkiesbaar is.

6. Benoeming van een nieuw Bestuurslid (2en Secretaris).

7. Benoeming van Correspondeerende leden, alsmede van gedelegeerden tot het nazien en goedkeuren der Rekening en Verantwoording van der Penningmeester.

8. Keuze der plaats voor de volgende jaarlijksche Algemeene Vergadering.

9. Bepaling van het bedrag voor uitkeering uit het Ondersteuningsfonds.

10. Behandeling van ingekomen stukken. De heer Ch. van Isterdaël zond een

voorstel in tot wijziging van enkele punten in het Examenprogramma voor Violoncel Lager Onderwijs. Dit voorstel, reeds het vorige jaar ontvangen, kon op de Jaar¬

vergadering wegens tijdsgebrek niet meer ter tafel komen. K. A. TEXTOR.

. Mededeeling.

In October a.s. zal op een der dagen van het Muziekfeest te Utrecht een buitengewone Algemeene Vergadering plaats hebben ter herdenking van het vijftigjarig bestaan der N.T.V. K. A. T.

Inning der contributiegelden 1925/26.

Ter vermijding van onnoodige kosten, zoowel voor onze vereeniging als voor de leden zelf, verzoekt ondergeteekende vriendelijk, hem de voor het vereenigingsjaar 1925/26 verschuldigde contributiegelden per postwissel of per aangeteekenden brief te willen overmaken vóór 15 Juni a.s. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt het diploma dan franco toegezonden.

Over de contributies die op genoemden datum niet voldaan zijn, wordt (met verhooging van incasso-kosten) door tusschenkomst van de „Geldersche Crediet-Vereeniging" te Arnhem gedisponeerd.

A. H. AMORY, Hertogstraat 11, Arnhem. Penningmeester N.T.V.

P.S. Bij zending per aangeteekenden brief, gelieve men op het adres duidelijk te vermelden: af te halen a. h. bijkantoor Hertogstraat, Arnhem.

Sluiten