Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

205

kunnen deze partituur met eenigszins toereikende benadering spelen of lezend in hun verbeelding juist hooren. En, mocht er al een pianozetting van bestaan, dan is het nog de vraag of ettelijken daar baat bij zouden vinden. Strawinsky zelf heeft evenwel niet alleen van eigen werken met zang de voor 't studeeren onmisbare klavieruittreksels gemaakt, zoo van het divertimento Les Noces, van Pulcinella naar Pergolesi, van de Conté burlesque Renard (voor vier mannenstemmen) van de Berceuses du chat (sur le poële, Intérieur, Dodo, Ce qu'il a le chat, voor altstem en drie klarinetten), van Pribaoutki (4 chansons plaisantes met fluit, hobo, klarinet, fagot en strijkkwartet) maar ook het voornaamste van 1'Histoire du Soldat tot een pianosuite gereduceerd. En wij behoeven ons niet steeds te behelpen met arrangementen : wij hebben origineelen voor 't klavier, bijvoorbeeld, om eenige contrasten tegen 't merkwaardige concert te noemen, behalve Piano Rag-music en Ragtime Les cing doigts, 8 pièces trés faciles en twee quatremainsbundeltjes, Andante, Espanola, Balalaika, Napolitana, Galop met allergemakkelijkste rechterpartij, Marche, Valse, Polka met dito linker. En wij kennen misschien wel een goed klarinettist die de trits accompagnementlooze solo's eens wil voordragen, en het zal sommigen niet te bezwaarlijk vallen 't ensemble van de Berceuses du chat bijeen te brengen en dat van Pribaoutki; daarenboven zijn er drie strijkkwartetstukjes en er is ook een door Chesters anonymus tot proefneming aanbevolen triosuite voor piano, klarinet en viool uit 1'Histoire du Soldat. Bevindingen voorspel ik niet; ik bepaal mij tot een kleine waarschuwing: men zal heel eenvoudige wijzen aantreffen, deels bijna banale, deels ongemeen stemmende van uitheemsch of eeuwenoud voorkomen; hun tonaliteit schijnt onbetwistbaar en door de begeleiding ten eenenmale verloochend, niet grillig maar methodisch, rekenkundig,

obstinaat in het naar overgeleverd begrip absurde dat toch af en toe prikkelend bekoort. Wij moeten vasthouden, zegen hopend. Wij herinneren ons misschien dat Pijper Strawinsky groot en hardvochtig heette, zeker dat de hardheid van Le Sacre du Printemps Van Gilse geluksgewaarwording gaf. En voor 't minst mogen wij hem dankbaar zijn, als wij van hem tot Mozart of Schubert gaan en dubbelen troost genieten. v. W.

iMiiiiHiinmn^ uiiiiiiuiiiiiiiii

Het praatje van de maand.

De Internationale Vereeniging voor Nieuwe Muziek heeft, evenals in 1924 een groot muziekfeest te Praag gegeven in de laatste dagen van de vorige maand. Een feest dat wel lang geduurd, maar heel weinig opgeleverd heeft; ten minste alle beoordeelaars van de voorname buitenlandsche bladen zijn het er vrijwel over eens, dat de oogst niet anders dan treurig genoemd kan worden. Nu wacht ons weer een ander feest van de Duitsche Toonkunstenaars, dat dit jaar te Kiel plaats zal hebben, dat bij het verschijnen van deze aflevering juist begonnen zal zijn; laat ons hopen, dat hier iets belangrijks te voorschijn komen zal. De Nederlandsche Toonkunstenaars-vereeniging zal dit jaar bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de vereeniging ook een muziekfeest organiseeren te Utrecht in de eerste dagen van October; omtrent de samenstelling van het programma valt nog niets met zekerheid te zeggen; alleen is reeds bekend gemaakt, dat er in den Schouwburg een vertooning plaats zal hebben van „De Vogels" van Aristophanes met de muziek van Diepenbrock; reeds door die eene uitvoering zal dit feest beteekenis verkrijgen.

De tocht naar Parijs van het Residentieorkest onder leiding van Dr. Peter van Anrooy is een groote overwinning voor het schoone Haagsche orkest geworden

Sluiten