Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

17

tieke waarde van de vertooningen van de Nederlandsche opera dan ook belangrijk grooter geweest is. Wie uitsluitend naar de opera gaat om te hooren zingen moet naar de Italiaansche opera toe; wie een artistiek verzorgd geheel verlangt, zou zeker de voorkeur aan het Nederlandsche gezelschap moeten geven.

Wel treurig is het, dat alle pogingen om in ons land een goede eigen opera te vestigen stelselmatig tegengewerkt worden; wij zelf hebben niet het minste bezwaar tegen de Italiaansche opera, hebben integendeel altijd haar werkzaamheden met waardeering besproken, gelijk wij indertijd ook trouwe vrienden van de Fransche opera te 's Gravenhage geweest zijn; maar tegenover het zinnelooze gekleineer van de Nederlandsche opera moeten wij ons verzetten. Wat de opera verleden jaar gedaan heeft met Tristan und Isolde, met Fidelio en Die toten Augen, ging werkelijk als geheel hoog uit boven de prestaties van het Italiaansche gezelschap, dat met een orkest kwam waarover ook de beste vrienden van de Italianen zich geërgerd hebben; zelfs de bekwame dirigent Fratini verklaarde, dat hij nog nooit en nog nergens ter wereld met zoo een zootje had moeten samenwerken.

Niemand kan meer overtuigd zijn van de tekortkomingen van de Nederlandsche Opera dan wij; haar bestaan is echter mogelijk en van groot belang voor de vaderlandsche kunst. Daarom moet iedereen meewerken haar tot bloei te brengen en te wapen roepen wanneer zij bloot staat aan de onbillijkste aanvallen van hen, wier voorkeur nu eenmaal naar een ander gezelschap uitgaat.

Het concertseizoen is begonnen en wel zóó dat iedereen nu reeds min of meer benauwd voorspelt, dat ,het zoo niet door kan gaan". Bij dozijnen tegelijk worden „viool-, zang- en piano-avonden" — (wie er een beter woord voor heeft moet het maar zeggen) aangekondigd, niettegen¬

staande het feit, dat het publiek niet de geringste belangstelling toont. Alle uitvoeringen zijn tot dusverre treurig slecht bezocht. Alleen met behulp van het vrijkaarten-systeem — aan Jan, Piet en Klaas worden de vrijkaartjes uitgedeeld — kunnen de zalen een beetje gevuld worden.

Dat de Volks-Opera te Weenen in staat van faillissement verklaard is kan niemand geschokt hebben. Tè lang van te voren hebben wij immers de krach zien aankomen! Nooit heeft die onderneming bijzonder willen floreeren, ondanks het feit, dat haar een belangrijke finantiëele steun verleend werd.

IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1II1IIIIIIIIIIIIIU

Bericht.

Het Uitvoerend Comité van den Nationalen Zangwedstrijd, in 1926 in Mei en Juni te Rotterdam te houden door Van Nelle's Mannenkoor, bij gelegenheid van haar tienjarig bestaan, verzoekt ons te willen mededeelen, dat alle inlichtingen betreffende dit concours te Rotterdam verstrekt worden eiken Zondag van 1—3 uur in Café „De Bierbron", Aert van Nesstraat t/o den Schouwburg.

■fiffiifii;iif(HifrifUfifTf::i:f:K:j»r;fr:::f::::;:ï;ir:£r:;:j:f:»::::::rf::titiriiï}ififr»ii;:iiijiffi»i:rifiiiiiiiiJtifrifiiJiiiJiiiiifi«im

Intermezzi. „Invallen van „De oude Muziekmeester".

Klassiek is: Al wat niet ziek is, Daarbij magneflek is, Volmaakt van techniek is En dus een voorbeeld voor latere muziek is

* * *

De tegenstelling: klassiek-romantiek is maar schijn; Een romantisch kunstwerk kan ook klassiek zijn.

* * *

Sluiten