Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

131

houd ik in het oog, dat er bij aanvragen om staatssteun met veel overleg en goed inzicht van zaken gehandeld moet worden.

Dat een zangvereeniging vijf en twintig jaar bestaat is geen zeldzaamheid; dat zij gedurende die kwart eeuw door een en denzelfden directeur geleid is geworden, komt echter maar weinig voor. Dezer dagen is het gebeurd te Rotterdam met de vereeniging „Concordia"; vijf en twintig jaar bestaat zij, vijf en twintig jaar is zij bestuurd door de heer Tobé, die op de feestuitvoering naturlijk zeer gehuldigd is. Den verdienstelijken man onze hulde, miimmmiimmiimiiinmmmiiiiimiimmmnmmiinm mmimimuiiimmiimmiiiiimmnmm immuun

Intermezzi. „Invallen van „De oude Muziekmeester".

Vermenging van kunsten.

De komponisten van programma-muziek konden het al zoo ver brengen, Dat zij muziek met schilderijen en mythologie wisten te vermengen. Wil men nu de ontwikkeling en vooruitgang een goed gangetje laten gaan, Dan moet men in dit opzicht niet stil

blijven staan, En zich op nog meer vermenging van kunsten beraan. Een schilder moet zijn kleuren zoo door elkander wenden en keeren, Dat hij een sonnet op het doek kan smeeren.

Een dichter zal zijn fantaisie slechts versterken, Als hij met dubbel contrapunt gaat werken. Een beeldhouwer zal het niet berouwen, Als hij de Ethica van Spinoza in marmer uit gaat houwen,

En een komponist voele zich niet eer tevreden en op zijn gemak, Vóór hij in staat is tot het verklanken van een pook of regenbak. Dan krijgen wij kunstwerken van een soort

Waarvan maar niet zoo dadelijk te zeggen is, tot welke kunst het eigenlijk behoort.

Menigeen zal van een Wagner-uitspraak wat vreemd staan te kijken, Dat n.1. muziek is: ,,de taal van het onuitsprekelijke'', Doch iemand die een beetje de philosophische literatuur overziet, Vindt het toch nog zoo kwaad niet.

De „Klokkenspelvereeniging" die weet het wel:

Geen „hooger" kunst dan klokkenspel.

Wilt ge een tekst niet heelemaal vermoorden, Dan moet ge de melodie laten groeien uit de woorden.

■iiiiiitHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitfiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiimiii Inhoud.

Reproductie Spijskaart Feestmaaltijd Willem Mengelberg.

Nederland in Amerika geëerd. Personalia: Dr. E. D. Pijzei f. JanMorksf, Nelly van der Linden van Snelrewaard—Boudewijns f. Uit de concertzalen.

Boekbespreking . . . Wouter Hutschenruyter. Belangrijke Data .... Hutschenruyter, v. W. Het praatje van de maand. Intermezzi.

Sluiten