Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

282

DE VEREENIGDE TIJDSCHRIFTEN

Muziekbespreking

door

WOUTER HUTSCHENRUYTER.

Chester Library:

Manuel de Falla: Homenaje (Pour „Le Tombeau de Claude Debussy") Pièce de Guitare-Arrangement pour Piano par 1'Auteur. Pr. 2 Sh. (Frs. 3.— Net.)

Vai'no Raitio: Pastorale (Piano). Pr. 1° Net.

Selim Palmgren: Refrain de Berceau — Piano). Pr. 16 (Fr. 2.25 Net).

De beide Spaansche stukken hebben, bij alle eigenaardige vreemdheid, dat prikkelende en boeiende, wat alleen aan „echte" producten eigen is. In beide stukken is een „iemand" aan 't woord. Ze schijnen niet moeielijk, maar verlangen een subtielen aanslag en een poëtische voordracht. Het stuk van Palmgren is als aanslag-studie m.i. van waarde; met een goede droomerige voordracht gespeeld, zal het zeker effect maken.

D. E. Inghelbrecht: Paysages pour Piano. Pr. Net 4 frs.

Van dezen toonkunstenaar was de roem als dirigent reeds lang naar alle kanten verbreid; als componist had ik hem nog niet leeren kennen. Deze bundel pianostukken kenmerkt hem als een lid der alleruiterste linkerzijde. Hij schrijft buitengewoon gecompliceerd (dikwijls op drie- ook wel op vier-balken) en daardoor zeer moeielijk. Zijn „klaviersatz" is niet practisch en dus ook niet handig; voor den speler zijn de stukken een zware opgaaf.

Of men ervan zal genieten? Dit hangt geheel van den persoonlijken smaak en van de opvatting die men van de kunst heeft, af. Melodieuse zangerigheid zoeke men in deze stukken niet; ook geen welluidendheid. Ze zijn dissoneerend op het cacophonische af.

Toch spreekt er een persoonlijkheid uit, een, waarvan de voornaamste eigenschap geest is, uit wier muziek meer reflectie dan

gevoel spreekt. Van fonkelenden geest getuigt No. III: Le réveil de la Ferme, en van zin voor bijzondere klankeffecten, No. II, La Lune sur le plaine. No. V: Le parterre ensoleillé, is zóó doorspekt met dissoneerende grepen, dat het spelen van 't stuk den indruk wekt van „chronisch" er naast slaan. Hier laat mijn — ik geloof, niet geringe — meegaandheid mij ten eenenmale in den steek.

Uitgaven van de Firma Alphonse Leduc te Parijs.

a. Cinq cents Exercices de Lecture pour Violon: Ier Recueil.

b. Cinq cents Exercices de Lecture pour Alto: 2nd Recueil.

c. Cinq cents Exercices de Lecture pour Violoncelle — 3e Recueil.

par Armand Parent et Vincent d'Indy.

Chaque recueil, prix net: 4 Frs. (Prix temporaire 22 Frcs).

Deze oefeningen danken hun ontstaan aan een bijzonder gelukkige gedachte. De auteurs, resp. leeraar aan en directeur van de Schola Cantorum te Parijs, zijn uitgegaan van de beschouwing, waarmee de eerstgenoemde zijn voorwoord aanvangt: „hoeveel musici die reeds een zekere hoog„te hebben bereikt, schijnen nog maar beginners te zijn wanneer zij muziek moe„ten lezen (déchiffrer"), en na dat gebrek te hebben geconstateerd, hebben zij maatregelen genomen om het te verbeteren.

Die maatregelen bestaan in korte oefeningen, 1500 (!) in 't geheel, 500 voor elk der drie aangeduide instrumenten. Zooals uit mijn opgaaf blijkt, ik ontving ter bespreking slechts één bundel van iedere soort, maar dat lijkt mij toch wel voldoende om een oordeel uit te spreken over de gansche verzameling. Mijn oordeel zou ik zóó willen formuleeren: wanneer ik nog zou vervullen het ambt van directeur eener muziekschool, dan zou ik onverwijld die oefeningen aanschaffen voor de bibliotheek van die instelling en mijn leeraars uitnoodigen

Sluiten