Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 3

1 DECEMBER 1926

AS; ONa7h"KËuTk toonkunstblad voor g»c«WJEDraiAND

UITGAVE VAN "U™^™"»™»™ ~

BRIEFADRES DER REDACTIE: PERSIJNSTRAAT 16, ROTTERDAM MEDEWERKENDEN

A H Amory, Arnhem ; J. G. van Anrooy, DeriHaag ; David BlUz Parijs;P-^8^^ L»; dam Den Haag ; S. Bottenheim, Amsterdam; M. A. Brandy Buys Arnhem^ um Arnold

oTng; P C Brederode, Den Haag ; Louis Couturier, Den Haag J D.C van Uok ^ ^ R Drüsma, Amsterdam ; J. H Garms Jr., Amsterdam ï l^d^^oth, Amsterdam ; Em. Hullebroeck, Maastricht; J. Martin S. Heuckeroth, ^^'±^chg Isterdael, Den Haag; K. H. Kerkhoff' Elsene (Brussel); Wouter Hutschenruyter Rotterdam , Uvani stera • Leeuwarden; Elisabeth

Haarlem ; Jos de Klerk, Haarlem ; F. E. A- Koeberg Den H^ag P.^C Koerman ^ A D. Lo-

Knijper, Berlijn ; Kor Kuiler, Groningen ; Mevr. Landre^ Nrnnegen. Wü^ La ^ . ^ax

maMr, Amsterdam; Jan de Nobel Haarlem ; P. de Nobel, Haariem ^ R piela e, Haarlem;

Oberitadt, Den Haag ; W. Ogier, Der> Bosc>; Hendnk C van Uort £ Arnhem ; M. C. v. d.

Catherine van Rennes, Utrecht; H W. de Ronde R°"«da™ ' * Steenman, Haarlem; HE

Rovaart, Amsterdam; Am. Spoel Den Haag ; Andre ^»r^ Sdwijk; Ger. Veerman, Utrecht , Stenfert Kroese, Arnhem ; Karei Textor, Den Haag ; Jac. unus, inou ' keHi Amsterdam ; H. VollI Veldkamp, Groningen ; Johanna Veth, Deventer ; Geertru da van Vlaceracke ^ ^ . mar, Den Haag ; Hendrik de Vries, Rotterdam; Piet de kaardt "eemste . JWessem, Amsterdam; Constant van de Wall, Weltevreden; P A. van WstrheeneAe.a.

iviarc. vvoiueic, miuiu^,

mmmmmwmMmmMmmmmmmmmmmmmmmmmm«mmnmn , Qctober en kost ƒ 6.25 franco

WIJZE VAN UITGAAF. De jaargang MriJS^Overig'Buitenland ƒ7.25. Losse nummers per post door geheel Nederland en Kolomen bi, voomÜKtakng^n^Jaandelijks 2 afleveringen, gedurende ƒ0.75. Gedurende het winterhalfjaar (1 October-Aprl ^chynen afleveringen per ,aargang.

het zomerhalfjaar (1 April-October) iedere maand 1 aflevering. Bewiisnumnlers worden al-

ADVERTENTIE, Prijspe^^

,een verauc-——r-7- R„rnpmeester Reigerstraat llbis, Utrecnt, ie«=

VV niilllllllllllllll""""!""""1"11"111"1"1'

I;.,,;° - ■ ————»

=i ¥ic iümtrw RFSPF.F.LT =

84c EN He JAARGANG

MENIGE PLAATS HEEFT' MEER DAN GENObULEVENDIG MUZIEKBEGRIP OVERAL IS BINNEN- EN BUITENSHUIS1 NIET 0pWEKKINGiVOORLICHTING, EN INNIG MUZIEKGENOT.OOKD^^B^A v w

Sluiten