Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

212

DE VEREENIGDE TIJDSCHRIFTEN

king te houden voor het controleeren van toonhoogte, toonschoonheid, en anderzijds van de overweging, dat de speler de natuurlijke neiging heeft gedurende het spelen de beweging van den voet in overeenstemming te brengen met het tempo. Op deze den mensch als het ware ingeboren beweging is de vinding gebaseerd. Het toestel bestaat uit een kastje, waaraan een pedaal bevestigd is. Een mechanische bewegingsinrichting, waarvan de snelheid naar willekeur geregeld kan worden, deelt door middel van dit pedaal het tempo van het muziekstuk mede aan den voet van den muzikant. Niet alleen kan de inrichting op ieder gewenscht tempo worden ingesteld, maar ook is er voor gezorgd, dat het metrisch accent bij den aanvang van iedere maat duidelijk waarneembaar wordt aangegeven. De aandrijfinrichting kan naar verkiezing door een veer of door een of ander arbeidswerktuig met behulp van een transmissie worden bewogen. De speler behoeft nu maar zijn voet op het pedaal te zetten ■—• die daaraan door een band vastgemaakt kan worden — en dan wordt het rhythme rechtstreeks op het lichaam overgebracht.

De nadeelen van den ouden metronoom zijn gemakkelijk te zeggen. In de eerste plaats is het voortdurend scherpe, harde tikken storend voor den muziekstudeerende, wiens aandacht er vaak door afgeleid werd en bovendien moet, wanneer men van het oude instrument gebruik maakt, het tempo waargenomen worden door middel van het gehoor, dat juist geheel en al ten dienste van de muziek behoort te blijven. Die nadeelen heeft de nieuwe vinding niet; er is geen hinderlijk getik meer, het oor is geheel vrij voor de muziek en er is geen doodsch getel (bij de metronoom is iedere tel, de eerste, de tweede, derde of vierde precies gelijk) want het metrisch accent wordt merkbaar. Dus kan men met grond hopen, dat het instrument van Goudsmit in staat zal zijn maatgevoel,

gevoel voor rhythme te versterken, aan te kweeken.

Het treurige lot van Diedrich Winckel zal den heer Goudsmit niet ten deel vallen. Dadelijk heeft hij patent op zijn uitvinding genomen en dat deze onmiddellijk de aandacht getrokken heeft blijkt: uit Engeland en Amerika heeft de heer Goudsmit reeds aanbiedingen ontvangen om zijn uitvinding te verkoopen.

■iiiiiiiiniiiMiuiiiuiniiiiiinuitiiniiiini ^wMJ^J.wj^jjjjfyjjj^j^y/vyf.w.'JJfJi^JMiiJiMEiiiiiiiiJiiiMiMriiiJiiiiiiiiiMiiiiiiii mi

Officieren-musici door

MAJOOR LUDOLPH.

Emile van Brucken Fock, die te Berlijn en te Dresden door periodieken en publiek om zijn lyriek werd gehuldigd, wekte hier te lande geestdrift door zijne orkestwerken. Hoog-ernstige stemmingen wekt zijn muziekdrama Seleneia, vooral in de Maneschijn-melodie en het voorspel. Dramatisch is evenzoo de Trauerzug und Leichenfahrt uit „Elainens Tod". Zijne directie is soberexpressief. Hij is uitmuntend begeleider aan het klavier en goed cellist. Van zijne liederen vol fantaisie en bezieling, zijn o.i. Das alte Haus, Zuflucht, Herbst en Tod de schoonste; ter juiste waardeering zijn een zeer geschoolde stem en een bevoegd gehoor noodzakelijk.

Deze toondichter was Overste der genie; hij is autodidact.

Ik breek even mijne opsomming af om voorop te stellen, dat zij niet volledig zijn kan. Immers ieder lezer kent in zijne omgeving militairen, die in orkesten of koren, in kamermuziek of solozang hunne talenten geven. In onze beide Indiën niet alleen, ook in de kleine garnizoenen van het vaderland verhoogen zij, mèt het peil, het genot en geluk van het leven.

Toch wil ik hier een kundig musicus noemen, die een orkest en twee koren aanvoert. Het is Louis Boer, welbekend in Nice, Riga, Arnhem, Haarlem en Parijs. De mobilisatie in 1914 belette hem, de

Sluiten