Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72

GEDENKTEEKEN BIJ QUATRE-BRAS.

toen de Engelsche troepen kwamen oprukken — tegen eene overmachtigé Fransche legermacht onder maarschalk NEY, heeft dien veldheer belet, volgens het hem gegeven bevel, dien dag langs den Brusselschen straatweg voort te dringen.

Op het slagveld van Waterloo heeft Koning Willem I een duurzaam monument doen oprichten, ter eere van het Nederlandsche leger en de Bonclgenooten ; andere gedenkteekenen zijn aldaar verrezen ter nagedachtenis van gevallenen van Britsche en Duitsche troepen-korpsen en van enkele gesneuvelde officieren.

Nabij Quatre-Bras prijkt alleen een dergelijk gedenkteeken ter herinnering aan den HERTOG VAN BRUNSWIJK, die aan zijne aldaar bekomen wonden is bezweken.

Sedert eenige jaren zijn in ons land en in België plannen overwogen, om ook te dier plaatse een gedenkteeken op te richten, ten einde de herinnering aan den roemrijken strijd der Nederlandsche troepen op 16 Juni 1815 levendig te houden.

Thans heeft zich in België, onder het voorzitterschap van den luitenant-generaal, baron W. de HEUSCH, oud-militairgouverneur van Brussel, een comité gevormd, waarin tal van mannen van naam en aanzien zitting hebben genomen, dat zich ten doel heeft gesteld, o. a. een zoodanig plan tot uitvoering te brengen op den honderdsten gedenkdag aan dien strijd, den i6en Juni 1915. Dit comité heeft het verlangen te kennen gegeven, dat ook Nederland medewerking zoude verleenen tot het gemeenschappelijk doen verrijzen van een monument bij Quatre-Bras, tevens ter nagedachtenis aan cle daarbij gevallen strijders.

De ondergeteekenden hebben gemeend, dat die voorslag weerklank zoude vinden bij het Nederlandsche volk. Het thans levende geslacht kan op geen betere wijze de herinnering aan het roemvolle standhouden van de toenmalige Noorden Zuid-Nederlandsche wapenbroeders bij den Viersprong levendig houden, dan door gezamenlijk, Nederlanders en Belgen, hun eene eerezuil te stichten op de plek, waar zij hun leven hebben willen geven voor het behoud van Neerlands onafhankelijkheid.

Zij hebben zich daartoe eveneens tot een comité vereenigd, dat, gesteund door de op bijgaande lijst vermelde personen, thans een beroep doet op de offervaardigheid van hunne landgenooten, ten einde tot cle oprichting van zoodanig monument te geraken.

Het comité richt zich tot allen — jong en oud — die prijs stellen op den naam van Nederlander. Elke bijdrage, hoe gering ook, zal in dank worden aanvaard.

Sluiten