Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEDENKTEEKEN BIJ QUATRE-BRAS.

77

C. van der Voort van Zijp, lid van de tweede kamer der statengeneraal, 's-Gravenhage.

W. F. F. van Verschuer, rector van den senatus veteranorum van het Utrechtsen studentencorps, Utrecht.

E. R. van wei .deren baron rengers, kamerheer i. b. d. van H. M. de

Koningin, 's-Gravenhage. j. V. Wierdsma, president-directeur der Holland-Amerika lijn, Rotterdam

F. W. J. de Witt Huberts, luitenant-kolonel, commandant van het

2e regiment infanterie, Venlo.

BEKNOPT JAARVERSLAG DER VEREENIGING „ONDERLINGE BIJSTAND".

In eene buitengewone algemeéne vergadering, den 20en September 1913 gehouden, waar 22 leden aanwezig waren en 86 zich hadden laten vertegenwoordigen, werden met algemeéne stemmen de door het Bestuur voorgestelde wijzigingen in de Statuten en Reglementen aangenomen en wat betreft de Statuten het Bestuur gemachtigd de nadere Koninklijke goedkeuring aan te vragen, welke bij Koninklijk Besluit van 27 October 1913, n°. 46, verkregen werd.

Aan de verschillende aanvragen om bijstand is dit jaar weder voldaan kunnen worden ; deze bepaalde zich tot:

ie. Schoolgeld voor kinderen.

2e. Een jong mensch ter beëindiging zijner studiën aan eene inrichting voor Hooger Onderwijs.

3e. Toelagen aan nabestaanden van overleden officieren ter tegemoetkoming in de kosten van onderhoud.

Een der Bestuursleden werd bezocht door eene jongedame, die haar dank kwam betuigen voor de hulp van de Vereeniging genoten.

Op verzoek van de familie van een overleden lid werd door het Bestuur afstand gedaan van de aanspraak tot terugvordering van een aan dat lid verstrekt renteloos voorschot ad ƒ 150.--, tengevolge van den ongunstigen staat van den boedel.

In de rekening en verantwoording is aangegeven welke bedragen zijn uitgekeerd en hoevele personen daarmede geholpen zijn geworden.

De Secretaris,

P. HEIJNING.

Sluiten