Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io8

KORTE MEDEDEELINGEN.

in den loop van dit jaar verkocht voor prijzen die de boekwaarde belangrijk overschreden.

In December werd een driewekelijksche dienst met, van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, gehuurde vrachtschepen op Venezuela, Columbia en Colon geopend; het is echter het voornemen deze, in den aanvang van 1915, te vervangen door drie modern ingerichte passagiers- en vrachtschepen van ongeveer 5100 ton laadvermogen en kunnende vervoeren 110 passagiers ie klasse. Zooals m het vorige jaarverslag werd medegedeeld, zullen twee dezer, n.m. de S.S. „Venezuela" en „Colombia", door de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam gebouwd worden, terwijl in December de bouw van het S.S. „Ecuador" werd opgedragen aan de Maatschappij „De Schelde" te Vlissingen.

Voor ernstige averijen werd de vloot gespaard.

Het geldelijk resultaat, verkregen met de exploitatie over het jaar 1913, is minder bevredigend dan over het voorafgaande boekjaar, hetgeen voornamelijk toe te schrijven is, behalve aan het bovenvermeld verlies, geleden met de NewYork-Paramaribo-lijn en aan buitengewone reparatiekosten, aan de mindere winst, gemaakt met de „Assurantie EigenRisico", alsook aan de omstandigheid, dat in 1912 op de hoofdlijn winst op één reis meer dan in 1913 geboekt kon worden.

De Directie stelt voor 6 pCt. als dividend uit te keeren. Hollandsche Stoomboot-Maatschappij.

Aan het Verslag aan Aandeelhouders over het boekjaar 1913 ontleenen wij :

Het bedrijf der Maatschappij werd in het afgeloopen jaar voortgezet.

Stoornis werd opnieuw ondervonden, ditmaal door arbeidsmoeilijkheden in de kleidistricten aan de Zuidkust van Engeland, welke geruimen tijd aanhielden. Het gevolg hiervan was vrachtderving, hetgeen slechts ten deele door het verhuren van enkele onzer in de Zuidkustvaart gebezigde stoomschepen kon worden goed gemaakt.

Door den hoogen stand der vrachten in de eerste helft van het jaar en door de ten vorigen jare gemaakte vrachtovereenkomsten, welke het geheele jaar haar effect uitoefenden, kon een gunstig resultaat bereikt worden en is de ten vorigen jare uitgesproken verwachting verwezenlijkt.

De vloot onderging eene aanwinst door het gereedkomen van de s/s ,, Waalstroom" en „Zaanstroom", die in Mei, resp.

Sluiten