Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOGER ONDERWIJS.

I 27

Wil men geen toegankelijkheid voor allen, noch vaststaande voorrechten voor Hooger onderwezenen, dan zal men onzekere voordeden aan het doorloopen van den cursus moeten verbinden; deze liggen natuurlijkerwijze in een ruimer gebruik van de bevordering bij keuze dan tot nu toe betracht werd. De gevolgen zullen ten slotte dezelfde zijn als van beperking der toelating.

* * *

Het onderwijs heeft bij de Marine altijd een bescheiden plaats ingenomen. Niet als bij de landmacht eene regeling bij de wet, eene onderwijs-inspectie, eene Hoogere school. Eene regeling bij de wet zal niemand verlangen, maar waarom ook bij de zeemacht geen inspectie en geen nieuwe vorming voor hoogere rangen, geen wakend oog op het verband tusschen Instituut en verdere ontwikkeling, ook thans nu deze alleen gewaarborgd wordt door een examen? Zoude de vlagofficier van Hellevoetsluis geen stellingcommandant en inspecteur van het onderwijs (natuurlijk van dat aan alle opleidingen gegeven) kunnen zijn met woonplaats 's-Gravenhage ? Beter geen vlag clan eene die op een breede sloot waait. En is een vlag onmisbaar — laat een kapitein ter zee divisie-commandant, ressorteerende onder Willemsoord of zelfstandig, de zijne hijsehen. Maar hoe minder vlaggen hoe beter.

De Minister van thans moet ook op onderwijsgebied de middelen zoeken om zijn Dreadnoughts, de niets duchtenden, te doen duchten. Kennis is macht. A good workman tnrns out good work even with bad tools. x) Zal de minister voor goed gereedschap zorgen, hij verzekere zich het volle rendement door het in kundige handen te stellen. De minister is geen vreemdeling op onderwijsgebied. Hij kent de leemten;" hij weet hoe weinig er veranderd is in de vorming der zeeofficieren sedert hij op negentienjarigen leeftijd voor zijn verdere ontwikkeling aan zich zelf werd overgelaten.

En nu willen wij geen eigenlijk Hooger onderwijs. Wij willen Verder onderwijs op rijperen leeftijd. Wij willen althans eenigermate vergoed zien wat de practijk ons te weinig biedt: het omgaan met groote aanvalseenhedan (smaldeel van slagschepen met toebehooren). Wij willen

') Gordon in Khartoum.

Sluiten