Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[52

het turksche rijk in europa.

en Saloniki de aanvulling van het in Oost-Thracië staande Bulgaarsche leger en transporten van Saloniki naar Prevesa te dekken ten einde op het oorlogsterrein in Epirus over de noodige mannen te beschikken en den weg over zee van Griekenland naar Noord-Albaneesche havens open te houden voor Serven en Montenegrijnen met het oog op Skoetari.

De »Hamidié" verscheen den I2en Maart voor San Giovanni di Medua alwaar zij 4 Grieksche transportschepen met victualiën voor de Serven en Montenegrijnen in N.-Albanië bestemd, beschoot en twee ervan in den grond boorde.

Van hier voer zij met zuidelijken koers en schoot een transportschip met Servische troepen in brand, waarvan een honderdtal verdronk en de rest gevangen werd genomen.

Daarna werd Alexandrië aangedaan om later weer de Albaneesche kust onveilig te maken.

De snelheid van het schip kwam het zeer ten goede en deed de pogingen der Grieksche torpedobooten om het in den grond te boren telkens mislukken.

De Grieksche vloot heeft zich in dezen oorlog ongetwijfeld zeer verdienstelijk gemaakt. Dat haar zooveel geluk ten deel viel, hoe kon het bij een redelijke mate van wijs beleid ook anders ?

Operaties te land.

Het kleine Montenegro met nauwelijks 30,000 weerbare mannen tusschen 17 en 60 jaar oud verklaart den 8en October 1912 aan Turkije den oorlog en opent de vijandelijkheden.

Natuurlijk had het de overige Balkanstaten achter zich.

Tijdwinst, de aandacht van den Turk van het hoofdobject Thracië af te leiden en hem reeds dadelijk te dwingen tot versnippering zijner strijdkrachten, waartoe zijne nacleelige strategische ligging reeds noopte, wellicht ook politieke oogmerken hebben de Verbondenen ertoe gebracht David het eerst tegen Goliath in het strijdperk te sturen.

Het was toch bekend, dat de Europeesche diplomatic tot het laatste oogenblik voortreffelijk in hare arbitraire rol bleef.

Nu was het immers te laat, men kon het kleine Montenegro toch niet prijs geven aan de Turken!

Eenige dagen later volgden de overige bondgenooten het voorbeeld van Montenegro.

Sluiten