Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEUEELINGEN.

199

het kanon ; het laatste, toegerust met vele projectielen, raakt, door veel vuren, eindelijk wel het doel. Het richten kan dus aan verschillende, min of meer uitgekozen menschen, toevertrouwd worden. Dit is niet zoo bij de o.w.-lanceerbuizen, die slechts tot hun recht komen, omdat een enkel man ze alle afvuurt, volgens eene methode gebaseerd op hun snelafvuren. Dit snelvuur eischt inrichtingen en een kalmte der manschappen, die slechts mogelijk zijn, als de buizen onderin het schip zijn opgesteld, waar niemand onder den indruk komt van de gevechtsomstandigheden.

Men ziet dus-dat door de beide bovengenoemde redenen ernstige ongemakken gepaard gaan met bovenwaterbuizen met veranderlijke richtmiddelen. Er blijft slechts over de veranderlijke richtmiddelen te beschouwen. Zijn deze noodig? Blijkbaar zal de torpedo bij het begin van den slag eerst optreden eenigen tijd na de artillerie. De beslissende phase van het gevecht zal niet optreden dan na de naderingsperiode ; maar dan bieden de tegenstanders eikaars breede zijden. Het zal dus voldoende zijn, dat in deze positie de buizen afgevuurd kunnen worden, indien de afstanden klein genoeg zijn. Dus zijn de veranderlijke richtmiddelen nutteloos, indien de buizen vast staan en dwarsscheeps.

Bovendien mag, om met de schietmethoden der buizen succes te hebben, geen der buizen anders gericht worden dan de andere, waardoor de waaiersgewijze opstelling deibuizen uitgeschakeld wordt; geen der buizen mag uitvallen. Dit is anders met de artillerie, waar een buiten gevecht gesteld kanon zonder invloed is op de vuurmethode. Hieruit volgt de noodzakelijkheid van bescherming onzer buizen en de beste is, ze o.w. op te stellen.

De torpedobanen zijn overigens uit een oogpunt van functionneeren der werktuigen, vooral van den koersregelaar, beter als de torpedo's uit o.w.-buizen gelanceerd worden. Eindelijk is de lichte pantsering boven water onvoldoende en kan een ladingkamer zeer wel tot explosie gebracht worden achter dit pantser en een verschrikkelijke verwoesting aanrichten.

Laten we onze buizen o. w. houden voor den nachtelijken slag, die de slag der toekomst is en in elk geval de aangewezen slag voor den zwakkere. De buizen zullen dan een overwegenden rol spelen, daar onze kanonniers niet meer kunnen richten, doordat ze verblind zijn door de vijandelijke zoeklichten, of doordat onze eigen zoeklichten door de luchttrillingen onzer eigen kanonnen defect zijn geraakt. De torpedisten behoeven den vijand niet te zien ; en daar ze in

Sluiten