Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte mededeelingen.

booten van Philippeville veroorzaakt, nog meer verzwakt. Zou B dan een gevecht, dat zij vermijden kon, hebben aangenomen, terwijl zij door met een voorsprong van zeker een 12 uur op haar tegenstander naar de kust van Provence kon stoomen ?

Op die wijze handelende zou B haar actie in het Westelijk deel der Middelandsche Zee hebben kunnen voortzetten en de kansen die zij ten slotte overhield om te ontsnappen waren blijkbaar grooter dan die welke zij had, om ongemerkt A in het zuiden voorbij te komen.

Met het oog op de manoeuvres is een dergelijke zwerftocht niet te betreuren, de eentonigheid, de lange duur, de vermoeienissen en de daaraan verbonden kosten hadden waarschijnlijk niet opgewogen tegen de nuttige lessen, die er uit waren te trekken, ofschoon men door varen altijd wat leert.

Men mag veronderstellen dat de behoefte om zich te vereenigen met baar kruisers, die den vorigen dag op verkenning waren uitgezonden en waarvan het lot onzeker was, B er toe heeft doen besluiten om den weg te volgen, die te voren met de kruisers was overeengekomen.

De draadlooze berichten kwamen in werkelijkheid niet zonder moeite over. Men wist, dat sedert den morgen van den I4en het aan de Foudre was gelukt de telegrammen van B te ontcijferen. Vele berichten bleven onzeker of onbegrepen. Onder deze omstandigheden was het onzeker of met de kruisers, waarvan men niet wist waar zij ten opzichte van den vijand stonden, een nieuw plan of een nieuw rendez-vous kon worden afgesproken.

Niettegenstaande dit alles bestond den i5en 's morgens bij A een groote onrust, want men voelde dat indien er geen geringe aanwijzing omtrent B kwam, men zich in groote onzekerheid zou bevinden omtrent de wijze hoe B moest achtervolgd worden. Het was dan ook een groote opluchting toen de rookkolommen van het B-eskacler in het Westen gezien werden. Zij werden begroet als een teeken, dat men ten slotte elke ondankbare taak met volharding en een scherp oordeel kan volbrengen en het scheen dat de schepelingen door hun haast, waarmede zij uit hun kooi sprongen om op hun post te komen, hulde wilden brengen aan de flinke strategische leiding, die hun in den vroegen morgen ten strijd voerde.

Het gevecht voor Bizerta.

Van af het oogenblik dat beide eskaders elkaar zagen namen zij positie in twee kiellinies, eenigszins convergeerende

Sluiten