Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238

KORTE M EDEDEELINGEN.

vervoer, waaronder de doorvoer begrepen is, nam wederom hoogst belangrijk toe.

De vaart op Australië werd geregeld volgehouden. De nieuwe stoomschepen „Houtman" en „Tasman" voldeden in alle opzichten en de ontvangsten der lijn gingen vooruit, maar nog lang niet genoeg om tegen cle stijging der bedrijfskosten, welke het in de vaart brengen van groote schepen medebracht, op te wegen.

De Siamlijn gaf, tengevolge van den grooten rijstoogst in Siam, gunstiger uitkomsten clan in de twee voorafgaande jaren ; opofferingen onzerzijds zullen vermoedelijk nog wel noodig zijn, om eene lijn onder Nederlandsche vlag in die wateren te behouden.

Het aantal geografische mijlen, door de schepen afgelegd, bedroeg :

i9i3 1912 191i 1910 op lijnen, voor welke subsidie is betaald. 97091 81401 81744 8220; op regelmatige diensten, buiten contract. 400069 398913 378810 352895

op de rivieren ,8162 17841 13760 19239

op extra reizen 78248 67769 57703 56393

voor buitengewoon troepenvervoer ... 168 212 1334 423

Totaal . . . 593738 566136 533351 511155

Buitendien werden 39970 geografische mijlen afgelegd op de lijnen naar Australië en Siam.

Ons bedrijf ondervond veel belemmering door de onvoldoende capaciteit der voornaamste havens in NederlandschIndië ; het is te betreuren, dat de door de Regeering ondernomen haven vei beteringen zooveel vertraging ondervinden.

Verbetering van het vaarwater naar Pontianak door middel van uitslibbing werd voor onze rekening onder handen genomen door het Departement van Marine in Nederlanclsch-Indië, waarbij ons door cle Regeering in uitzicht werd gesteld, dat, indien daardoor dit vaarwater belangrijk verbeterd zal worden, de door ons gemaakte kosten zullen worden gerestitueerd. De aanvankelijke resultaten van dit werk zijn bevredigend.

De financieele stand van onze Vennootschap en de uitkomsten van haar bedrijf blijken uit de overgelegde Balans en Winst- & Verliesrekening.

Het voordeelig saldo van de Reizen der Stoomschepen bedroeg :

in 1913 ƒ 3.722.321.44

tegen in 1912 » 3.492.641.27'/0

in 1911 » 3.165.611.83 ■■

in !9i° » 3-246.535 99

Sluiten