Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

248

BOEKBEOORDEELING.

invoering van den majoorsrang, wat, gelet op het groot aantal jaren waarin als offic. v. Gez. ic kl. somtijds gediend wordt, een goede oplossing schijnt, mits ook in een of meer andere corpsen die rang kon ingevoerd worden. Deze oplossing schijnt te verkiezen boven het toekennen van overstenpensioen na bijv. 22-, kolonels-pensioen na 26 jaren diensttijd zooals in het verslag wordt voorgeslagen.

6°. Toekenning van de bij andere takken van dienst gebruikelijke toelage aan specialisten. Wanneer officieren van Gezondheid zich door eigen krachten tot specialisten vormen zou daar veel voor te zeggen zijn, niet wanneer, zooals tot nu toe vrij wel regel was, zij ter wille van hun specialistische opleiding maandenlang aan den eigenlijken marine-dienst onttrokken worden.

7°. Meer rekening houden met het beroepsgeheim. Ieder die militair wordt, hetzij arts of leek, kan weten dat van een strenge doorvoering van bedoeld beroepsgeheim geen sprake kan zijn. Toch brengt het belang van den dienst zoowel als dat der individuen mede het vertrouwen jegens den arts zoo groot mogelijk te doen wezen. Natuurlijk moet de commandant het recht behouden onder omstandigheden zich te doen inlichten over ziekte van ondergeschikten of inzage te nemen van registers of ziektenboekjes; doch hij make van dat recht een discreet gebruik.

De tijden schijnen mij voorbij dat maandelijks teekenen der ziekenregisters een niet overbodige controle op het bijhouden dier registers geacht moet worden of den arts het bijhouden en bewaren der ziektenboekjes niet zou kunnen worden toevertrouwd. Wanneer hij, daaromtrent ingelicht in den applicatietijd, dit werk niet uit plichtsgevoel zoo goed mogelijk deed zou de vrees voor vroeg of laat te ontdekken verzuimen in deze hem wel in het goede spoor houden.

8°. Verbetering van het verblijf aan boord en opheffing van het prestige benadeelende bepalingen.

Een ruimere hut voor den arts wordt gevraagd dan de tegenwoordige, met 't oog op de te bergen en bij te houden administratieve stukken (eventueele ziektenboekjes) en het steeds omvangrijker wordend microscopisch werk. Met „het prestige benadeelende bepalingen" wordt bedoeld de vervanging van den eersten of oudsten officier als president van de tafel door den oudsten luitenant ter zee. In zuivere militairen dienstzaken zal cle arts in bizondere gevallen een luitenant ter zee die jaren jonger is als meerdere moeten erkennen en gehoorzamen. Men verwarre dit echter niet met zaken het militair huishouden rakende. Als hoofd van

Sluiten