Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit de pers.

40i

werking op alle offensieve handelingen zou oefenen". En thans zien wij dit bevestigd door een Engelschen admiraal, wiens carrière er toch wel op wijst, dat hij niet tot de blooden behoort. Die werking is zoo verlammend, dat deze vlootvoogd reeds al zijn groote schepen waardeloos acht tegen onderzeebooten.

Voor Nederland maar ook voor Indië zal de bouw van onderzeebooten met de meeste kracht ter hand genomen moeten worden en wij zullen ons, vooral in de koloniën, niet tevreden moeten stellen met booten, die slechts in een zeer beperkt gebied op kunnen treden, maar wij zullen daar booten moeten hebben, die zooveel mogelijk overal in ons gebied en reeds daar buiten clen vijand groote schade kunnen toebrengen.

Maar reeds opdat de onderzeebooten deze taak kunnen verrichten hebben wij groote schepen noodig, die ze kunnen steunen en beschermen bij deze ondernemingen. Slechts wanneer de onderzeebooten behoorlijk gesteund worden door groote schepen is van haar succes te verwachten. Zoo was het ook altijd met de torpedobooten, en de Russisch-Japansche oorlog heeft dit wel het best bewezen. Alleen de Japanners, wier torpedobooten door cle vloot gesteund en beschermd werden, hebben met dit wapen succes gehad ; de Russen, die dit niet deden, konden ook van het torpedowapen geen gebruik maken.

Dat omgekeerd de onderzeebooten, wanneer zij in Indië de vloot vergezellen haar een zeer grooten steun zullen geven, en in staat kunnen zijn verschillen in ons nadeel te vereffenen, is zonder meer duidelijk.

Zonder ook maar eenigszins aan de noodzakelijkheid van clen aanbouw van groote schepen te twijfelen, dringen wij echter — en thans gesteund door de uitspraak van een bekend Engelsch admiraal — aan op een betere, krachtiger onderzeeboot-politiek, dan tot nu toe gevolgd is.

Maar er is meer leering te trekken uit Sir percy Scott's schrijven.

De evolutie cler strijdmiddelen ter zee is in clen tegenwoordigen tijd sneller dan ooit. Meer dan ooit is het noodzakelijk, die evolutie van nabij te volgen, nauwkeurig gade te slaan hoe al het nieuwe zich in de praktijk gedraagt, na te gaan welken invloed het zal hebben op clen zeeoorlog en te bestudeeren van welke verbeteringen wij het best profijt kunnen trekken om daaruit te concludeeren hoe wij, in den loop der tijden, onze verdedigingsmiddelen moeten wijzigen en volmaken.

Sluiten