Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

422

UIT DE PERS.

Een marine, bestemd om de Indische staatsgemeenschap te verdedigen, behoort, dit kan a priori worden aangenomen, voor een aanzienlijk deel haar personeel uit de inheemsche bevolking, welke bij die verdediging het allergrootst belang heeft, te betrekken.

Al kon de Minister ook, nu cle vlootplannen de StatenGeneraal nog niet hebben bereikt, bij cle motiveering van het hierbedoelde voorstel moeilijk van gronden als deze gebruik maken, zoo is het toch voor een ieder duidelijk genoeg, dat die gronden bij den opzet van zijn voorstel mede zijn overwogen en tot het ontstaan ervan hebben bijgedragen. Ook ter voorziening in de behoeften van cle marine in Inclie naar clen tegenwoordigen grondslag is het ongetwijfeld van belang, dat over behoorlijk gevormde inlandsche schepelingen zal kunnen worden beschikt — en zoo kunnen ook tegenstanders van cle vlootplannen zonder eenig principieel bezwaar voor het ministerieele voorstel stemmen ; maar voor cle verwezenlijking van die vlootplannen (onverschillig welken vorm zij dan ook definitief zullen aannemen) is het bezit van een bruikbaar en betrouwbaar corps inlandsche matrozen bepaald onontbeerlijk.

Bij vele onzer marine-officieren bestaat een vooroordeel ten opzichte van het inlanclsch marine-personeel, een vooroordeel, dat bij de bespreking in de Kamer-afdeelingen wederom is komen doorschemeren en clat vermoedelijk verband houdt ') met de omstandigheid, dat het als regel niet de meest geschikte elementen der inlandsche maatschappij zijn, die cle marine voor inlandsche schepelingen krijgt.

Dat mannen, die niet onder dat vooroordeel gedrukt gaan, niet tot onze marine behooren maar clie toch gerekend kunnen worden, kijk op marinezaken en marinepersoneel te bezitten, wèl van de bruikbaarheid onzer inlanders voor marinematrozen zijn overtuigd, kan blijken uit het voorbeeld van zeker hoofdofficier der Japansche zeemacht, clie niet lang geleden geruimen tijd op Noorcl-Celebes heeft vertoefd, en zich zeer veel moeite heeft gegeven, om daar matrozen voor de marine van zijn land te werven.

De man had albums bij zich met afbeeldingen van schepen, waardoor aanschouwelijk werd gemaakt, hoe groot de Japansche schepen waren, hoe klein cle onze ! Zijn wij juist

J) Men zie het artikel van den oud-minister COHEN Stuart over d aanwerving van Inlandsen Marine-Personeel in de „Indische Gids" va April j.1.

Sluiten