Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

432

uit de pers.

overschatten, de vrucht een rijpheid toekennen, welke deze nog niet bezit en aangezien hunne oogen steeds gericht zullen zijn op de Philippijnen, is het voor ons van het grootste belang, hoe het ontwikkelings-proces op cle Philippijnen verloopt.

Wij weten, clat er niet alleen bij de Philippino's zeiven, maar ook onder de Amerikanen een sterke stooming bestaat, die aanstuurt op zelfbestuur ; wij hopen dat het Amerikaansche gouvernement, luisterend naar de stemmen zijner ambtenaren, het belang dezer eilanden te goed begrijpt, clan clat het met deze strooming mee zal gaan, vooral ook omdat een loslaten van den archipel, dezen vrij zeker in cle armen werpt van Japan, maar trots cle lessen, clie Haïti, Mexico, vele Zuid-Amerikaansche staten geven voor wat betreft het zelfbesturen van daartoe nog niet geschikte landen, weet men met oom Sam nooit hoever zijn ultra-liberale ideeën hem voeren zullen. Zeer zeker echter zal hij door het zich verzekeren van een of meer kolenstations, op een medezeggingschap in het economische leven van den Stillen Oceaan blijven aanspraak maken.

Wij kunnen verwachten, clat trots alle handigheid, waarmede wij in de nieuwe richting zullen koersen, wel een toenemende maar geen afnemende ontevredenheid zal ontstaan. Ken vreemde mogendheid, welke van plannen zwanger gaat, om haar invloed in onzen archipel te vermeerderen, zal die ontevredenheid exploitceren, haar aanmoedigen door woord ■ en daad en ofschoon het al heel raar zou moeten loopen, willen wij in vollen vredestijd niet met die ontevredenen klaar komen, geheel anders wordt het, wanneer een B. V. eenmaal voor onze kusten staat. Terwijl de meer ontwikkelde elementen, door mooie beloften als anderszins voor de vreemde zaak gewonnen, de groote massa zullen bewerken, zal de invloed, van een krachtige blokkade een zulke zijn, dat opstanden niet kunnen uitblijven, welke te moeielijker te onderdrukken zullen zijn, omdat ons prestige door nederlagen ter zee, aanzienlijk geleden zal hebben.

Dit is het beeld, dat men zich vormen moet, wanneer men zich een oorlog van onze koloniën voorstelt. Het mooie plan van onze strategen om het leger zooveel doenlijk geconcentreerd te houden en in zijn geheel in te zetten tegen 's vijands eerste gelande échelon, zal clan veel van zijn bekoorlijkheid verliezen. Neemt men verder cle mogelijkheid aan van zulke opstanden, welker beteugeling een ruim deel onzer strijdkrachten zal binden, clan vervalt daarmede ook de groote waarde, welke men hecht aan ons vrij uitgebreid

Sluiten