Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINGEN. 463

Zooals uit het voorafgaande blijkt, beliepen in het jaar 1913 ■

de ontvangsten ƒ2.695.410.905

de uitgaven » 1.680.945.85

gevende een voordeelig saldo van. . . . "//Tol4/465/05^

Hiervan moet worden afgetrokken : i°. het nadeelig saldo der Intrestrekening ƒ 37.848.36

20. bijdrage ten behoeve van

het Ketelfonds . . . . » 50.000.

3°. dotatie Pensioenregeling . » 50.000.

4°. afschrijving op stoomschepen en andere bezittingen der Maatschappij ...» 745.103.485

» 882.95 L846

zoodat er eene zuivere winst overblijft van ƒ 131.513.21

minus bedrijfsbelasting. » 3.333.'

ƒ 128.180.21

Volgens Art. 17 der Statuten komt hiervan aan de aandeelhouders 5% van ƒ2.020.500.— . . . . ƒ101.025.

terwijl de overwinst als volgt is te verdeelen: 10% aan het Reservefonds . . ƒ 2.715.52

15% Tantièmes » 4.073.28

75 "/o aan aandeelhouders, ƒ20.366.41, waarvan nog kan worden uitgekeerd i°/0 dividend » 20.205.— Saldo op nieuwe rekening. . . » 161.41

» 27.155.21

ƒ 128.180.21

Het nieuwe reuzenschip der Hamburg—Amerika lijn, dat de „Vaterland" in grootte nog overtreft, is 20 Juni j.1. te water gelaten en bij die gelegenheid gedoopt met den naam „Bismarck."

Lengte 291 M., breedte 30.5 M., holte 19.2 M. Inhoud 56000 ton.

Het schip biedt ruimte voor 750 passagiers eerste, 650 tweede en 850 derde klasse.

Sluiten