Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de draadlooze telegrafie.

497

Deze formule vertoont eene overeenkomstige betrekking als de theoretisch afgeleide. Dat de constanten slechts voor deze speciale gevallen gelden is duidelijk. De factor d komt in de formule van AUSTIN niet voor, omdat de uitdrukking

j/^g.^ « bij den overbrugden afstand ongeveer o is.

Later heeft LüTZE met een, in een luchtballon aangebracht, ontvangstation bij overeenkomstige proeven overeenkomstige resultaten verkregen.

III. Verschillen in ontvangst overdag en 's nachts.

Indien de hiervoor genoemde, theoretisch en practisch afgeleide, betrekkingen onder alle omstandigheden juist waren, dan zouden de voorwaarden voor draadlooze gemeenschap over bepaalde afstanden buitengewoon eenvoudig en duidelijk zijn. Jammer genoeg gelden zij slechts onder bepaalde voorwaarden. De formule van AUSTIN werd slechts afgeleid uit die proefnemingen, waarbij zich geen storingen vertoond hadden. Wisselingen in de intensiteit van ontvangst vinden vooral 's nachts plaats. Marconi vond bij de reeds genoemde proefnemingen, dat de intensiteit van ontvangst gemiddeld 's nachts grooter was dan overdag; verder dat zij overdag zeer constant is, daarentegen 's nachts sterk wisselt en eindelijk dat de lengte der golven grooten invloed heeft, n.1. dat overdag met toenemende golflengte de geluidsterkte sterk toeneemt, doch dat 's nachts deze afhankelijkheid niet waargenomen wordt.

Deze verschijnselen, die door alle andere onderzoekers in elk opzicht bevestigd zijn, leiden tot de volgende conclusies :

Ten eerste dat het doelmatig is overdag met lange en 's nachts met korte golven te werken en dat men verder als werkingssfeer van een station slechts die moet opgeven, welke het overdag — bij een niet gestoord bedrijf — bezit. De, nu en dan medegedeelde, record-afstanden van sommige betrekkelijk kleine stations, verliezen — van dit standpunt beschouwd — volkomen hun belang.

Wat nu de uitkomsten van deze proefnemingen betreft, de in fig. i gegeven krommen geven dadelijk de door Marconi verkregen resultaten weer. De proeven hadden plaats tusschen de stations Clifden in Ierland en Glace-bay in Canada. Als abscissen zijn de uren in Greenwichtijd genomen, als ordinaten de kracht der in Clifden opgenomen teekens. De doorgetrokken lijn geldt voor een golflengte van 7000 M., de gestippelde voor een van 5000 M. De figuur toont aan, dat

Sluiten