Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP DE DRAADLOOZE TELEGRAFIE.

In den winter is er er dus een maximum gedurende den tijd van nu tot 12" 's middags en een tweede maximum van 7U tot 8" 's avonds. Maar de beide maxima zijn niet scherp. „Hun hoogte wisselt van dag tot dag. Ook komt het nu en clan voor, dat de maxima iets vroeger of lateioptreden dan hier aangegeven. Evenwel zijn deze gevallen zeldzaam en men kan over het algemeen zeggen, dat de regelmatigheid van het optreden en ophouden zeer groot is."

De tweede tabel geeft voor den zomer een maximum op den middag, een tweede van 5" tot 6U en een derde zwak maximum om en bij middernacht. Des zomers zijn dus, in tegenstelling met 's winters drie maxima aanwezig, waarvan het amplitudo veel grooter is en ook meer sprongsgewijs plaats heeft.

Opgemerkt dient te worden, dat in beide gevallen de demping 's nachts kleiner is dan overdag.

schwartzhaupt geeft ook een dergelijke verandering op, die naar de grootte-orde overeenstemt met die van esau. De resultaten ondervonden geen noemenswaardige verandering, wanneer de luchtdraad in plaats van met het tegenwicht met de aarde verbonden werd.

Veranderingen in de waarden der demping zijn ook nu en dan door anderen gemeten. Zoo deelt bijv. K. E. F. Schmidt het volgende mede:

„Dat overigens ook hier de toestand van den atmosfeer (lonisatie van de lucht?) een merkbaren invloed op A uitoefent, toonen de volgende opgaven van de verkregen waarden van A voor verschillende dagen van dezelfde gekoppelde geverinrichting.

Z± = waarden \ = waarden

vooi- de voor de

Datum. Datum.

korte golf lange golf korte golf lange golf

'A = 393 M. X — 690 M. 1 = 393 M. X— 690 M.

27 Mei 1907 0.152 | 0.236 1 Juni 1907 0.165 —

29 Mei 1907 0.161 0.223 1 Juni 1907 0.182 —

29 Mei 1907 0.165 0.213 7 Juni 1907 0.190 —

30 Mei 1907 0.157 ' 0.211 8 Juni 1907 0.189 '

31 Mei 1907 0.175 °-234 10 Juni 1907 0.202

12 Juni 1907 0.188 —

De verschillen bedragen hier tot 25 "/„ op verschillende dagen."

Ook op denzelfden dag kan binnen korten tijd een merk-

Sluiten