Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

544 bescheiden uit de archieven der marine,

Ik schrijve Zijne Excellentie den Generaal kraijenhoff om het detachement te verwisselen, terwijl hun in de eerste plaats geconditioneerd is ƒ 50 handgeld, en zij die met geweer en wapenen weggeloopen zijn, hebben zig op dien voet geëngageerd, eenige daarvan zeggen dat Zijn Excellentie den Generaal kraijenhoff in persoon hun dit belooft heeft, er zijn slegts weinige die Capotjassen ontfangen hebben en de meeste hebben niets dan linnen broeken, ik geeve U H.E.G. in consideratie de noodzakelijkheid van in een en ander te voorzien. Het was dus na mijn inzien goed deeze menschen naar de hoofdplaats te zenden, en andere met wien alles reeds geregeld is en die gekleed zijn hier te hebben, zelfs de noodzakelijkheid vordert zulks. Niet onduidelijk hebben eenige hunne gevoelens aan den dag gelegd, naar het voorleezen der proclamatie omtrent de handgelden daarin bepaald. Wij hadden reeds ƒ 300 genegotieerd om hun eenige avances te doen, waarvan elk ƒ 6 heeft ontfangen in twee onderscheidene maelen.

Ik heb verpligt geweest de maires van twee naaste dorpen met veertig geweeren te voorzien en vierhonderd patroonen, om de contrijen tusschen Colhorn en dit te bezetten, ten einde niet overvallen te worden zoo eenige manschappen aldaar werden aan land gezet, terwijl tusschen Colhorn en Kalantsoog alles door den Luytenant Bezemer bezet is.

86. Kikkert aan van der Hoop.

12 Dec. 1813. l)

Ik heb het genoegen U H.E.G. te rapporteeren, dat heden namiddag alhier zijn aangekomen onder het geleide en orders van den Luit. ter zee D. B. GrevelinG circa 300 matrozen, alle van de Hollandsche schepen te Antwerpen liggende, van welke plaats zij reeds op marsch waren op Mechelen, om alzoo verder Frankrijk ingevoerd te werden ; dan op weg zijnde, zeide gemelde luitenant: ,,Ik ga hoe het ook wil niet naar Frankrijk, maar naar Holland" en deed de vraag, wie van de manschappen hem wilden vergezellen, waarop gemelde getal zich daartoe declareerde, zich wapenende met messen op hunne stokken bindende, en alzoo uit 's vijands handen ontsnapt zijn. Een detachement van 50 man met 2 veldstukken zijn hun achterna geweest, en wel zeer kort op de hielen, clan zeker zijnde, dat deze brave manschappen een kloekmoedig besluit hadden

Arch. van het dep', van marine.

Sluiten