Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ó02

korte mededeelingen.

A. H. den tex van der Waarden, echtgenoote van den heer C. A. den Tex, oudste Directeur van de Stoomv.-Mij. „Nederland" Het zoontje van den heer H. goedkoop, onderdirecteur der Ned. Scheepsbouw-MA, bood mevrouw den Tex bloemen aan.

Met den bouw van dit schip heeft de Nederlandsche Scheepsbouw-Maatschappij, wat breedte betreft, de uiterste maat bereikt waartoe zij door hare situatie achter de voormalige Oosterdoksluis in staat is. Zooals bekend verondersteld mag worden werd reeds voor meer dan twee jaren door haar een verzoek gedaan om de beschikking te mogen hebben over een deel der z.g.n. baggerbergplaats bij Schellingwoude en, niettegenstaande het hier een levenskwestie voor deze maatschappij betreft, schijnt men van hoogerhand zeer moeilijk tot eene beantwoording der vraag te kunnen komen. Het destijds door den Heer Minister van Oorlog aan het ie Kamerlid den Heer polak, in deze zaak gegeven antwoord, deed toen het beste hopen, doch sedert vernam men niets meer van de zaak.

Dit staat echter wel vast, dat, wil men den bloei van deze belangrijke industrieele onderneming niet in den weg staan, haar de beschikking over genoemd terrein, dat thans geheel braak ligt, zoo spoedig mogelijk worde gegeven.

Het s.s. „Djember', gebouwd bij de firma Bonn & Mees te Rotterdam en op de fabriek der Mij. „de Schelde" van machines en ketels voorzien, is 16 October j.1. na welgeslaagden proeftocht op zijne bestemmingsplaats (Rotterdam) aangekomen.

De Rotterdamsche Lloyd verleende 11 November aan de Kon. M'J. „de Schelde", te Vlissingen, de opdracht tot levering van een groot vrachtstoomschip, duplicaat s.s. „Djember".

S.S. „Pijnacker Hordijk'.

Opnieuw werd aan de vloot der Koninklijke Paketvaart Maatschappij een stoomschip toegevoegd. Werd in September jl. het s.s. „Van Imhoff" door de Maatschappij voor Scheepsen Werktuigbouw „Fijenoord" aan haar opgeleverd, thans volgde na goedgeslaagden proeftocht op 17 November het zusterschip „Pijnacker Hordijk", eveneens door het Etablissement „Fijenoord" gebouwd. Wij kunnen volstaan met te verwijzen naar de beschrijving, die wij destijds gaven van het vracht- en passagiersstoomschip „Van Imhoff", waarmede dit nieuwe stoomschip in alle opzichten overeenstemt. Ook dit stoomschip „Pijnacker Hordijk" is, in afwijking van de

Sluiten