Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boekaankondiging,

705

In de rubriek: „Uit de Pers" treft men o. a. aan 't artikel: „De militaire groet door vice-admiraal G. F, TYDEMAN.

„Onze Vloot", 1 Januari-aflevering.

In het artikel „Onze Vloot en onze Nijverheid" wijst een „Oud-zeeofficier" op de voordeelen, indien al het benoodigde materieel in het land zelf vervaardigd kon worden.

Het artikel „Van den Oorlog ter Zee" wordt vervolgd.

De gewone rubrieken besluiten den inhoud.

In „Uit de afdeelingen" ziet men hoe wakker de Vereeniging zich weert en met goeden uitslag er in slaagt de belangstelling van het Nederlandsche volk voor hare oorlogsmarinc op te wekken.

„Het Gulden boek der Zee" J. w. J. baron van Haeksolte, oud-luitenant ter zee, ingenieur bij den Octrooiraad. Haarlem, H. D. TjEENK willink en Zoon, 1914.

„Het doel van deze uitgave" — zoo zegt de voorrede — is in de eerste plaats er nog eens de aandacht op te vestigen, welke eervolle plaats Nederland thans weer op scheepvaartgebied inneemt en tevens in verband hiermede wat meer bekendheid te geven aan verschillende zaken, welke met de hedendaagsche zeevaart in nauw verband staan.

De uitgave kwam tot stand met steun van de voornaamste scheepvaart- en scheepsbouwondernemingen en de kostbare inrichting der salons onzer tegenwoordige mailstoomers wordt weerspiegeld door die van het boekwerk.

Op aangenamen, onderhoudenden toon wordt verteld van onze scheepvaart, visscherij, mailreizen, marine, van onze havens enz., terwijl ter afwisseling een paar aardige verhalen zijn toegevoegd.

Een ieder die op populaire wijze over deze onderwerpen wenscht ingelicht te worden, vindt in het boek een prettigen gids.

Taschenbuch der Luftftotten ipij- Kriegsausgabe.

Terwijl in den oorlog van 1870 het grootste deel van den ophelderingsdienst door de cavalerie geschiedde, wordt dit in den tegenwoordigen oorlog in hoofdzaak door vliegtuigen en luchtschepen gedaan. Dit wapen heeft dus in zeer korten tijd een groote beteekenis verkregen en deze tweede uitgave

Sluiten