Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

758

militaire gereedheid.

die onvoorwaardelijk door elk departement van bestuur opgevolgd zullen moeten worden, waardoor een gecentraliseerde controle der gebeurtenissen absoluut, onafgebroken en krachtdanig uitgeoefend zal worden.

Het is in geen enkel opzicht een besturend lichaam. Indien bestuurszaken er niet duidelijk van gescheiden blijven, zal het geheele doel ervan misverstaan worden en de instelling ervan op niets uitloopen. De bestuurstaak moet evenals thans geschiedt volkomen uitgeoefend worden door de „secretaries" en „bureau chiefs" ieder in zijn eigen afgebakenden werkkring. Daarom zal het zich niet mogen bemoeien met het bestuur van het leger of van de vloot of met de details van de verrichtingen van legers of vloten en in geen geval zal het een enkele poging mogen aanwenden om het initiatief en de onafhankelijkheid van de leiders in hoe geringe mate dan ook aan te tasten, maar zal het aan de bevelhebbers onbeperkte vrijheid van handelen laten binnen de grenzen van hunne bijzondere opdrachten en aan de departementen van bestuur den duidelijken plicht opleggen deze bevelhebbers met alle hulpmiddelen, die ze tot hunne beschikking hebben, te steunen.

Eenhoofdelijke Verantwoordelijkheid.

In het rijk der wapenen is eenhoofdelijke verantwoordelijkheid en dientengevolge eenhoofdig bestuur het allereerste vereischte voor een krachtige militaire organisatie. Men behoeft geen bijzonder vooruitzienden blik te bezitten om te voorspellen, dat we tenslotte een eenhoofdige uitvoerende macht zullen hebben, die tegenover de betrokken „secretaries" verantwoordelijk zal zijn voor alle zaken, betrekking hebbende op de gereedheid voor den oorlog en de goede leiding van den oorlog. Deze verantwoordelijkheid kan niet en moet niet langer Verdeeld zijn, want overal waar gedeelde verantwoordelijkheid is, daar zal steeds in militairen zin in werkelijkheid geen verantwoordelijkheid bestaan. Voor het oogenblik is het voldoende te zeggen, dat er geen enkele daad van een „civilian secretary" bestaat, in hare gevolgen van zoo verre strekking, als de keuze van een opperbevelhebber. Het moet als een militair axioma gelden, dat zonder op anciënniteit te letten, alleen de beste generaal aan het hoofd van het leger geplaatst moet worden en alleen de beste admiraal met het opperbevel over de vloot moet worden belast, en dat dit moet geschieden in tijd van vrede om het land te dienen in tijd van oorlog. Een woord van Napoleon

Sluiten