Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bescheiden uit de archieven der marine, enz. 767

Die 100 man zegd men, komen 's morgens om 8 uuren in 't Weeshuis en trekken 's avonds 6 uuren binnen het fort la Salie. De Kozakken zullen trachten om er morgen eenige af te snijden, daartoe gaan zij met een groot gedeelte van nagt, tot digt onder 't Nieuwe Werk (Oostoever) op de Koy van Brederode, ten einde morgen ochtend vroeg bij de hand te zijn. Intusschen kan ik zeggen, dat de man, die de Brief aan den kolonel Siccama heeft bezorgd, ook in 't fort la Salie is geweest en aldaar een eigenhandige Proclamatie van mij in handen van een der fransche Matroozen heeft gezien, dus dat ik voor de tweede maal zeker weet, dat ze in fransche handen is, behalve eenige, die ik verzonden heb, daar ik geen bericht van heb gekreegen

107. Kikkert aan Van Zuylen van Nijevelt.

18 Dec. 1813 J).

Heden vertrekt van hier een transport van 68 matrozen van de generale werving onder geleide van den onder-Luit. Trier. UEd. zult hiermede ten spoedigste doen bemannen twee van de eerst gereed zijnde schoeners, die U van den onder-equipagemeester SCHUTTER te Helvoet zult afvragen, en dezelve ter commando opdragen aan den provisioneelen Cap1. Luit. Reijnst en den Cap'. L«. Bloemendaal. Nog zal ik van Dordt doen toekomen de schoener Triton gecommandeert door den L'. HELDEWIER aan welks boord UEd. het commando over de Rhede van Hellevoet zult neemen en mij daaglijks rapport zenden van al hetgeen ter Rheede mag passeren.

Zijne Kon. Hoogheid eerstdaags uit Engeland verwagt wordende, zult UEd. bij Zijne komst met alle militaire honneurs ontfangen, doende bij het komen en gaan salut van 21 Canon schoten. s)

De reeds gezondene manschappen om de vaartuigen

van Willemstad naar Helvoet te brengen zult UEd. almede gebruiken om een schoener te bemannen en 't commando opdragen aan den Luit., die ik nader bepalen zal.

l) Uit Rotterdam. — Kopieboek van Kikkert. R. A. — Van Zuylen is commandant ter reede van Hellevoetsluis.

') In een „Beknopt verslag" van Kikkerï'S verrichtingen, aanwezig in het arch. dept. van marine, wordt gemeld : „den 19 naar Hellevoetsluis gegaan om Zijne Hoogheid den Erfprins in te halen, welke dien dag aldaar arriveerde, en de Eer gehad Zijne Hoogheid naar den Haag te vergezellen.

Sluiten