Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8i8

KORTE MEDEDEELINGEN.

krachten ter zee van onzijdige schepen te laten wegvoeren en tot krijgsgevangenen te maken. Tenslotte heeft de Engelsche regeering de geheele Noordzee tot oorlogsterrein verklaard en de doorvaart door de open zee tusschen Schotland en Noorwegen voor de onzijdige scheepvaart zooal niet onmogelijk, dan toch uiterst moeilijk en gevaarlijk gemaakt, zoodat zij in zekeren zin een blokkade van onzijdige kusten en onzijdige havens heeft ingevoerd tegen alle regelen van het volkenrecht in.

Al deze maatregelen hebben blijkbaar ten doel om in strijd met het volkenrecht den onzijdigen handel te verlammen, en daardoor niet alleen de oorlogvoering maar ook de staatshuishouding van Duitschland te treffen, en ten slotte door uithongering het geheele Duitsche volk aan den ondergang prijs te geven. De onzijdige staten hebben zich in 't algemeen in de maatregelen van de Engelsche regeering geschikt. Zij hebben niet bereikt, dat de Duitschers, die in strijd met het volkenrecht van hun schepen zijn afgenomen, weder zijn vrijgelaten. Ook hebben zij zich in zekeren zin bij de Engelsche maatregelen, die onvereenigbaar zijn met het vrije gebruik der zee, aangesloten, door blijkbaar onder drang van Engeland, den doorvoer naar Duitschland van artikelen die voor vredelievende doeleinden zijn bestemd, hunnerzijds door uit- of doorvoerverbod te verhinderen.

Tevergeefs heeft de Duitsche regeering de onzijdige mogendheden opmerkzaam gemaakt, dat zij zich de vraag moest voorleggen of zij nog langer kon vasthouden aan de tot dusver door haar in acht genomen beslissingen der Londensche verklaring, indien Engeland doorging met zijn optreden en de onzijdige mogendheden al deze schendingen der onzijdigheid door Engeland ten nadeele van Duitschland bleven dulden.

Engeland beroept zich inzake zijn tegen het volkenrecht indruischende maatregelen op de levensbelangen, die voor het Britsche rijk op het spel staan, en de onzijdige mogendheden schijnen zich te vergenoegen met theoretische protesten en zoodoende de levensbelangen van oorlogvoerende staten als voldoende verontschuldiging voor elke wijze

Sluiten