Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET.

I63

het diploma van electro-technisch ingenieur verwierven. Kosten van onderwijs voor officieren en machinisten, die aan eene Rijks-, gemeentelijke of particuliere inrichting van onderwijs zich verder bijzonder bekwamen op electrotechnisch gebied f 67 000.—

Art. 38. Reis-, verblijf- en vacatiekosten voor voorzitters en leden van examen-commissiën; belooning van den president en een vast lid der commissie tot het examineeren van zee-officieren en alle verdere kosten voor het houden van examens 8 950.—

C. Kosten van voeding, enz.

Art. 39. Kosten van voeding en aankoop van zeep, van Rijkswege verstrekt wordende, met alle daarop vallende kosten, waoronder traktementen van officieren, belast met het toezicht op de bereiding, gelden voor den aankoop van specerijen, toespijzen en bijgerechten, kosten van de voeding bij tijdelijk verblijf aan den wal, kosten van den magazijnsdienst, enz 845 000,—

Art. 40. Kosten van de marine-bakkerij:

a. traktementen, daggelden en toelagen van het personeel • f 9925.—

b. kosten voor matereel, waaronder begrepen ook die voor de aanschaffing van graan, meel en verdere benoodigdheden voor het bakken en voor het dagelijksch onderhoud van het

gebouw met inventaris 40 121.—

50 046.—

D. Kosten van geneeskundige verpleging aan den wal en verstrekking van geneesmiddelen, enz.

Art. 41. Traktementen, soldijen, bezoldigingen en toelagen van het personeel bij de marine-hospitalen en bij den geneeskundigen dienst in de maritieme directie te Amsterdam 121 017.—

Art. 42. Dagelijksch onderhoud en herstelling van gebouwen, barakken en terreinen ten dienste van de verpleging van zieken; aanschaffing, onderhoud en herstelling van meubilair en verdere inventarisgoederen; kosten van verstrekking van licht en water, aanschaffing en vervoer van brandstoffen, benevens alle kosten vallende op de onderwerpen in dit artikel bedoeld 21 110.—

Art. 43. Kosten van verpleging van zieken in hospitalen, burgergestichten ook in het buitenland en bij particulieren ; transport van zieken; kosten vallende op het begraven van lijken van militairen der zeemacht beneden den rang van officier, in werkelijken dienst of met verlof; aanschaffing van geneesmiddelen en verdere behoeften voor de hospitalen en de schepen, zoomede ziekenkost en gelden voor extra-verstrekkingen voor de hospitalen; toelagen en belooningen aan geneeskundig en pharmaceutisch personeel der landmacht voor diensten ten be-

Sluiten