Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOTA VAN WIJZIGINGEN.

173

NOTA VAN WIJZIGINGEN. 1)

In artikel ; van het ontwerp van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Iste Afdeeling. Iste Onderafdeeling.

Artikel 2. Jaarwedden van den secretaris-generaal en de verdere ambtenaren enz. bij het Departement, wordt verminderd met f 7850 en gebracht op f 123 720.

Art. 3. Periodieke traktementsverhoogingen van de in artikel 2 bedoelde ambtenaren, wordt verminderd met f 3350 en gebracht op f 20650.

Art. 3a. Persoonlijke traktementsverhoogingen van ambtenaren, groot f 225 vervalt, wordende het artikel ingetrokken.

Art. 4, waarvan de omschrijving wordt gewijzigd als volgt: Traktementen en toelagen van officieren en ingenieurs, soldijen en toelagen van onderofficieren, alsmede bezoldigingen en toelagen van teekenaars van 's Rijks werven, gedetacheerd op het Bureau van den Directeur van Scheepsbouw, wordt verhoogd met f 4365 en gebracht op f 104 557.

Art. 9. Jaarwedden van de ambtenaren bij 's Rijks werven enz. wordt verminderd met f 800 en gebracht op f 60 933.

Art. 12. Bezoldigingen van het personeel bij de inspectie enz. van Rijks zee-instrumenten, wordt verminderd met f 785 en gebracht op f 7010.

Het totaal der Iste onderafdeeling wordt verminderd met f 8375 en gebracht op f 532 094.

Ilde Onderafdeeling.

Art. 15. Aanschaffing van materialen, wordt verminderd met f62000 en gebracht op f 647 525.

Art. 16. Aanbouw bij particulieren, wordt uitgetrokken tot een bedrag van f 1 480 200.

Art. 18. Aanschaffing, wijziging, onderhoud en herstelling van torpedo's, lanceerinrichtingen enz. wordt verhoogd met f 160000 en gebracht op f 222 800.

Art. 19. Aanschaffing en herstelling van scheepsstoomwerktuigen enz. wordt verhoogd met f 4000 en gebracht op f 354 500.

Art. 22. Bezoldiging en toelagen van mindere geëmployeerden en werklieden enz., Wordt verminderd met f 62 830 en gebracht op f 522 045.

Art. 23. Bezoldiging van de bemanning der werkvaartuigen, enz., wordt verminderd met f 1560 en gebracht op f 15 440.

Art. 25. Aanbouw, aankoop en huur van gebouwen enz., wordt verminderd met f 162000 en gebracht op f 306940.

Art. 29. Kosten in verband niet den Marine-luchtvaartdienst, wordt verhoogd met f 30000 en gebracht op f 52000.

1) Deze nota heeft betrekking op het oorspronkelijke Ontwerp van Wet, dat niet in het Marineblad opgenomen is. Deze wijzigingen zijn dus reeds in het hierboven afgedrukte Gewijzigd ontwerp van Wet aangebracht. Alle hierachter volgende gegevens, als Memorie van Toelichting, Bijlagen, enz. hebben echter betrekking op het oorspronkelijke Ontwerp van Wet.

(Redactie Marineblad.1

M.B. 1914—1915- ii

Sluiten