Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

aan bij elkaar; dat is voor de bevordering der belangen — zoowel van de kunst als van hen zelf — niet goed.

„Ontvang vele groeten en goede wenschen van uwen u hoogachtenden kunstbroeder

W. F. G. Nicolaï."

Dit schrijven geeft een niet zeer aantrekkelijke voorstelling van de muzikale toestanden dier dagen. De Synode verklaarde, dat, ofschoon het door Nicolaï genoemde bedrag Bastiaans toekwam, het haar onmogelijk was, zulk een som uit te keeren. Maar zij meende dat „een vierstemmige uitgave van de gezangen, met orgelbegeleiding", voor Bastiaans' eigen rekening in het licht te zenden, hem „ruime schadeloosstelling" zou geven.

Bastiaans bleef echter op honorarium aandringen en dit deed de stemming der Synode te zijnen opzichte veranderen. Toen Bastiaans met zijn uitgave was begonnen werd hem verboden van den tekst der gezangen gebruik te maken, en dat wel toen reeds een groot gedeelte van het koraalboek gereed was. Daardoor werd Bastiaans, die nu naar een anderen tekst moest omzien en die alles opnieuw moest laten drukken, een schade van ƒ300 berokkend.

Inmiddels had men, eer de vervolgbundel het licht gezien had, de melodiën gegeven aan J. Worp te Groningen, die ze vierstemmig bewerkte en van vooren tusschenspelen voorzag. J. B. Wolters te Groningen zond dit werk in het licht.

Het is te begrijpen, dat Bastiaans door dit alles geërgerd en gegriefd was. En ten slotte poogde de Synode de uitgave van Bastiaans koraalboek te beletten! Dit is haar echter niet gelukt en in Maart 1870 was het werk, bij de firma Bohn te Haarlem verschenen, compleet. (Slot volgt.)

EEN EN ANDER OVER OUDE EN NIEUWE PREMIÈRES

dook C. v. O.

1. Richard Strams1 Salome in Bresden. Een stille donkerblauwe sterrenacht. De maan schijnt zeer helder. Een groot terras in het paleis van Herodes, waar de banketzaal op uitkomt. Op den achtergrond eene oude cisterne met groen-bronzen rand. Eenige soldaten staan over de borstwering geleund. Rood-vlammende fakkels branden. Een jong romeinsch krijgsman tuurt ademloos naar binnen, waar stemmen klinken en gelach, en hartstochtelijk klaagt zijn roep door den stillen nacht. — Hoe schoon is prinses Salome heden nacht! ...

Sluiten