Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86

naar hun waarde weet te zingen en een begeleider vindt, die in de klavierpartijen de stemmingen kan wekken, zal er den ontvankelijken hoorder diep mee ontroeren.

Ik beschouw "Van Nieuwenhoven als één van de besten onder de jongere liederencomponisten van Nederlandschen naam.

Van de concerten van het Rosé-Kwartet maak ik even melding om der wille van een verstandigen maatregel, door „De Algemeene Muziekhandel" genomen. Het eerste concert, tegen den gebruikelij ben, hoogen, prijs toegankelijk, was door hoogstens dertig personen bezocht. Voor het tweede verdeelde men de zaal in rangen, zoodat ook de kleine beurzen zich toegang konden verschaffen, en de heeren uit Weenen speelden voor een talrijk publiek.

In een zeer druk bezochte Zondagsche matinée van den Kunstkring heeft Carl Flesch, door Louis Schnitzler op het klavier voortreffelijk begeleid, met vioolvoordrachten het auditorium in verrukking gebracht. Ook hier was Reger's Sonate op. 44 no. 1 het voornaamste „nummer." Een Sonate in C (op. 50) van Gernsheim maakte weinig indruk. Het eerste deel (Allegro moderato) wekte door een levendig spel van thematische tegenstellingen verwachtingen, waaraan de overige deelen niet beantwoordden.

Twee jonge kunstenaars uit de Residentie, de heeren Jan Manifarges, violist, en Henri Schultze, pianist, ondernamen hier met medewerking van mevrouw Denijs—Kruyt, een concert, waarvoor nog al belangstelling werd getoond. De voordracht van de Sonate in d (op. 108) van Brahms leed aanvankelijk eenigszins onder bevangenheid van den violist. In solostukken — Manifarges speelde: het Adagio met Fuga uit de Eerste Vioolsonate van Bach, een Romance van Edouard Lalo en de Zigeunerweisen van Sarasate, Schultze: een fragment van Schumann's C-dur Phantasie en Liszt's Variaties op een thema van Bach — bewezen beiden echter overtuigend hun goede muzikaliteit en een degelijk technische ontwikkeling. Mevrouw Denijs pakte het publiek vooral in met de voordracht van liederen van Brahms (Da unten im Tale en Vergebliches Stdndchen) en liedjes van E. Jaques—Dalcroze.

De Italiaansche Opera schijnt reeds afscheid genomen te hebben van deze stad na een zeer onbelangrijk seizoen, dat geen enkele van de beloofde noviteiten bracht. Wèl heel wat „beroemdheden." De laatste was een signora Nina Labadia, die Carmen zong, of liever trachtte te zingen. Want om te zingen, heeft men een stem noodig en de „beroemde sopraan" had die niet. 't Werd zoodoende een pijnlijke vertooning in een opvoering, die allerslordigst verzorgd bleek en door onoordeelkundige coupures bovendien allermalst verminkt werd. d< jj>

Utrecht. Tot de meest geslaagde uitvoeringen die de voorgaande maand ons bracht, behooren de drie matinée's door het Bosé-kwartet, alhier gegeven.

De ideale vertolking der werken, door hen voorgedragen, zal zeker iedere bezoeker nog lang met dankbaarheid gedenken.

Verschillende voordrachtsavonden o. a. door mevrouw Teresa Carreno, René Urban en Cesar Thomson, gegeven, hadden, evenals elders, alleen artistiek succes.

Met de Volksconcerten was dat beter gesteld, daar komt eer plaats tekort. Het laatste gegevene werd door de Utr. Mannenzang-Vereeniging „Euterpe", directeur de heer Keereweer, gegeven, welke liedertafel zich reeds menigmaal voor zulke doeleinden beschikbaar stelde.

De Italiaansche opera, die 't veld hier bijna alleen heeft, behoeft over slechte opkomst niet te klagen. Boito's Mefistofele werd het laatst opgevoerd met Lucenti als Mefisto. Behalve de gewone concerten met interessante programma's heeft ook de vijfde Beet-

Sluiten