Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90

Flesch is uitgenoodigd als solist op te treden in de concerten van het Conservatoire te Luik, 2 en 3 Februari.

De heer Felix Weingartner, die in Mei te Amsterdam Beethovens Negende en zijn eigen twee achtstemmige koren in de Oratorium-Vereeniging komt dirigeeren, is door de firma Alsbach en Doyer aldaar aangezocht, dan tevens eenige concerten in ons land te geven. Deze concerten zullen plaats hebben te Amsterdam 11 Mei, te 's-Gravenhage 13 Mei (matinée) en te Botterdam 14 Mei. Er zullen uitsluitend werken van den componistdirigent worden uitgevoerd, met medewerking van mevrouw Alida Lütkeman, het Amsterdamsch Conservatorium-quartet en den heer Blaser. O. m. zal het pianosextet worden gemaakt met den heer Weingartner aan de piano, en den heer Blaser voor de contrabas-partij.

Naar wij vernemen is bij het Dagelij ksch Bestuur van het uitvoerend comité voor het oprichten van een gedenteeken voor Bichard Hol tot dusver een bedrag ingekomen van ruim vijfhonderd gulden, waaronder een gift van vijftig gulden van H. M. de Kon ingin-Moeder.

Het is, naar gemeld wordt, thans definitief vastgesteld dat Ernst von Possart een tournée door ons land komt maken. Hij zal 27 Februari te Amsterdam een eersten voordrachtsavond geven met stukken uit het klassieke en moderne repertoire. Mej.Cornelia Bider zal hem begeleiden en de pianopartijen vervullen, daar o. m. het Hexenlied en Enoch Arden op het program staan.

Dr. Ludwig Wüllner met zijn waardigen partner, Coenraad Bos, komen van 8 tot 16 Februari in ons lann. „De Nieuwe Muziekhandel", Leidschestraat 46, Amsterdam, heeft weder de leiding der tournée in handen.

De heer Arnold Spoel is aangezocht voor de betrekking van leeraar in solo-zang en solfège aan het Conservatorium te Keulen, doch heeft daarvoor bedankt, zoodat hij gelukkig voor ons land behouden blijft.

BUITENLAND.

Het Henri Marteau-quartet te Genève dat vier jaar bestaan heeft, is ontbonden ; Marteau heeft ook ontslag gevraagd uit zijn betrekking aan het Conservatorium aldaar.

Te Kopenhagen is een sprookjesstuk van „De prins en het halve koninkrijk" geheeten met groot succes opgevoerd. De violist Fini Henriques had voor het zeer poëtische stuk begeleidende muziek geschreven en Hermann Bang was als regisseur opgetreden, De voorstelling was een triomf voor alle drie.

De Hugo-Wolf-Vereeniging, te Weenen opgericht in de laatste levensjaren van den liederencomponist, heeft zich ontbonden — omdat zij haar doel bereikt acht.

Sluiten