Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

120

Voor Nederland is aan liet opteekenen dier straatroepen nog niets gedaan. De Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis, in die leemte willende voorzien, stelt daarom als prijsvraag:

Er wordt gevraagd de opteekening van de straatroepen van een of meer Nederlandsche plaatsen, de muziek zoo nauwkeurig mogelijk genoteerd in toonhoogte, tonaliteit en metriek, de bijbehoorende woorden liefst in het klankschrift aangenomen door de Vereeniging tot onderzoek van taal en volksleven in het Oosten van Nederland (DriemaandelijJcsche bladen 3e jrg. no. 1/2).

De antwoorden, gesteld in Nederlandsch, Fransch, Engelsch of Duitsch en getypt of geschreven door een ander dan des auteurs hand, worden vrachtvrij ingewacht vóór of op 1 Mei 1907 bij den Secretaris J. W. Enschedé, Heerengracht 68, Amsterdam, bij wien exemplaren van deze prijsvraag op franco aanvraag kosteloos te verkrijgen zijn.

De schrijver teekent zijn antwoord niet; hij voorziet dit van een kenspreuk, welke hij, met opgaaf van zijn naam en woonplaats, herhaalt in een gesloten briefje, dat dezelfde spreuk tot opschrift heeft. De ingeleverde handschriften, zoowel de bekroonde, als niet bekroonde, blijven het eigendom van de Vereeniging, ook wat het auteursrecht betreft.

Voor het antwoord, dat het best voldoet aan de opgegeven vraag, wordt uitgeloofd een bedrag van ƒ 100.—, onmiddellijk uit te betalen na de toewijzing van den prijs.

Het Bestuur der Vereeniging acht zich niet gehouden een antwoord, dat het beste is der ingekomen antwoorden, maar niettemin niet voldoet aan de gestelde eischen, te bekronen.

Indien een antwoord, hoewel bekroningswaardig, naar het oordeel der jury wijziging behoeft, zal het bedrag van den prijs niet eerder gegeven worden dan nadat de jury het gewijzigde antwoord goedgekeurd heeft.

Het Bestuur der Vereeniging behoudt zich het recht voor het bekroonde antwoord geheel of gedeeltelijk uit te geven, hetzij afzonderlijk, hetzij met andere tot een geheel verwerkt.

Als beoordeelaars der ingekomen antwoorden zullen optreden de heeren Ant. Averkamp te Amsterdam, Dr. G. J. Boekenoogen te Leiden, en J. W. Enschedé te Amsterdam.

Sluiten