Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232

Breemen. Zij waren beide uitstekend dezen avond, en maakten den indruk van vakmannen, zoowel in zang als in spel.

Ik heb met heel veel belangstelling en bizonder veel genoegen deze uitvoering bijgewoond. Moge de heer Kraal en zijn gezelschappen ons nog vaak zulke uurtjes bezorgen.

R. F. Bokelmann.

MUZIE KBERICHTEN.

BINNENLAND.

Te Nijmegen overleed onlangs in den ouderdom van 76 jaar de bekende musicus Maurice Hageman. Geboren te Zutfen, studeerde hij in den Haag en Brussel. Behalve als dirigent van de vereeniging „De Vereenigde Zangers" te Amsterdam, was hij vroeger ook als dirigent werkzaam te Leiden, Groningen, zelfs te Batavia. Later was hij directeur van de muziekschool te Leeuwarden en 't laatst dirigent van het Ned. Vocaal-Kwartet.

De heer Edwy, bariton der Fransche Opera te 's Hage, is door de Fransche Begeering benoemd tot officier d'académie.

De heer W. C. Breethoff, eerste hoornist aan het Concertgebouw-Orkest te Amsterdam, is tegen Augustus a.s. verbonden aan het Queen's Hall Orkest te Londen.

De heer Ch. van Isterdael, leeraar aan het Koninklijk Conservatorium voor Muziek te 's Gravenhage, is benoemd tot eerste cello-leeraar ter vervanging van wijlen den heer A. Bouman.

Voor de groote Muziekwedstrijden, die 15 en 16 Aug. in Gaasterland (Friesland) zullen worden gehouden, zijn tot jury-leden uitgenoodigd de heeren N. A. Bouwman en M. H. Van 't Kruijs, te 's Hage en W. Robert te Haarlem.

De jury voor het nationaal concours van harmonie- en fanfare-gezelschappen, te 's Hage, op Woensdag 20 en Donderdag 21 Juni te houden, zal bestaan uit de heeren M. H. Van 't Kruijs, toonkunstenaar te 's Gravenhage, G. J. van Dam, gepensioneerd onderluit.-kapelmeester van de stafmuziek te Batavia, te Gouda, W. van Erp, kapelmeester van de stafmuziek van het 4e reg. inf. te Leiden, F. E. A. Koeberg, toonkunstenaar te 's Gravenhage en J. Vink, directeur van het muziekgezelschap Orpheus te Leiden.

Het Haagsche comité voor de abonnements-concerten door het Concertgebouw-orkest te Amsterdam onder leiding van den heer W. Mengelberg in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te 's Gravenhage gedurende het seizoen 1906/07 te geven, deelt mede, dat het vastgestelde maximum aantal abonnementen, nl. 2000, is bereikt, en dat een candidatenlijst zal worden aangelegd waarop de namen van hen, die zich alsnog als abonné wenschen aan te melden, naar volgorde van aangifte zullen worden ingeschreven.

Het comité „tot organisatie van uitstekend verzorgde operavoorstellingen" zou gaarne in den volgenden winter weer opvoeringen geven en koos reeds voor zijn plan uit: Fidelio (Beethoven), Freischütz (Weber), Die neugierigen Frauen (Wolf Ferrari), Feuersnoth (Rich. Strauss), Le Rêve (Bruneau) en nog een opera van Mozart. Tot verwezenlijking zijn vele abonnenten noodig, en nu wil het comité een vereeniging oprichten, waarvan de leden verschillende contributie betalen, naar mate zij plaatsen wenschen op verschillende rangen. Uitsluitend leden zouden dan toegang krijgen tot de voorstellingen.

Aan den Quartetwedstrijd einde Mei in het Brongebouw te Haarlem te houden,

Sluiten