Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren geheeten, werden door den 2den secretaris, den heer Jan Rijken, de notulen der vorige Algemeene Vergadering gelezen en daarna door den lsten secretaris, den heer A. J. Ackermann, verslag uitgebracht over het afgeloopen vereenigingsjaar, welke beiden onder applaus werden goedgekeurd.

Uit de rekening en verantwoording van den penningmeester, den heer M. W. Petri, bleek, dat in het afgeloopen jaar was ontvangen een bedrag van ƒ5234.43 en was uitgegeven de som van ƒ 2088.60, zoodat op een bati° saldo kon worden gewezen van ƒ3145,83.

Uit het ondersteuningsfonds werd aan drie gewone leden ondersteuning verleend tot een gezamenlijk bedrag van ƒ300.— en bovendien aan de erven van een gewoon lid uitgekeerd de som van f 100.—.

De ontvangsten bedroegen ƒ1982.546, de uitgaven ƒ1426,50, zoodat de rekening sluit met een saldo van ƒ556.046.

Het fonds steeg tot ongeveer negentien duizend gulden (Beurswaarde).

De jaarlijksche examens ondervinden steeds meer en meer belangstelling. Daaraan werd in het afgeloopen jaar door 97 candidaten deelgenomen.

Aan den heer Jan Rijken werd namens de Vereeniging een gelukwensen gezonden bij gelegenheid van zijn 25-jarig jubilaeum als Directeur van Deventer's Mannenkoor.

Met diép leedwezen werden de drie overleden kunstbroeders herdacht, nl. wijlen de heeren Henry R. P. Brandts Buys, Maurice Hageman en Antoon Bouman.

Volgens besluit der vorige algemeene vergadering zullen de plaatselijke muziekuitvoeringen vervallen en voortaan aan de jaarlijksche algemeene vergadering worden verbonden eene huishoudelijke bijeenkomst, teneinde den kunstbroederlijken band nauwer aan te halen, of, zoo de middelen zulks veroorloven, eene muziekuitvoering op grooter schaal, zoodat in het afgeloopen jaar slechts één muziekuitvoering heeft plaats gehad te Leeuwarden, onder leiding van mejuffrouw G. Poutsma, correspondeerend lid aldaar.

De beide aftredende bestuursleden, de heeren Mr. Henri Viotta en A. J. Ackermann, werden met bijna algemeene stemmen herkozen, waarna tot plaatselijk correspondeerende leden werden benoemd mej. M. Berdenis van Berlekom te Middelburg, voor Zeeland, en de heer Paul C. Koerman, voor Leeuwarden, welke laatste ter vervanging van het correspondeerend lid aldaar, mej. G. Poutsma.

Voorstellen met betrekking tot het schoonheidsbeginsel in het muziekonderwijs en verheffing van het Volkslied werden ontvangen van de dames M. Berdenis van Berlekom uit Middelburg en C. C. Scholten uit Rotterdam en zullen in de eerstvolgende Algemeene Vergadering in behandeling worden genomen, wanneer daarvoor concept-adressen zijn ingekomen.

Door het correspondeerend lid, den heer M. W. Petri, was behalve eene matinée op Zondag 27 Mei, waar werken voor kamermuziek, liederen en klavierstukken werden ten gehoore gebracht, op den avond der algemeene vergadering eene intieme soiree, uitsluitend voor de leden-kunstenaars en eenige gasten georganiseerd, waar eenige nieuwe en weinig bekende compositiè'n van Nederlanders werden ten gehoore gebracht, als het ware geheel „a 1'improviste". Het ongedwongen karakter en de echt collegiale geest die daar heerschten, maakte den aangenaamsten indruk en vele leden gaven den wensch te kennen op dezen nieuw ingeslagen weg voort te gaan.

Daar hoorden wij de interessante sonate voor piano en viool (reeds in dit tijdschrift besproken) van Sem Dresden, door den componist met den talentvollen violist en kranigen ensemble-speler Louis Wolff uit Rotterdam voordragen. Het werk en de uitstekende vertolking vonden grooten bijval.

271

Sluiten