Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

311

Rossini componeerde verscheiden opera's voor Venetië. Daar begon hij zijn theater-loopbaan. In het jaar 1810 begaf de toen achttienjarige jongeling zich voor de eerste maal naar de stad der Lagunen, om er in het opera-strijdperk te treden, en vertrouwde aan het theater San Moisè (toen nog een theater van beteekenis) zijn eerste opera La cambiale di matrimonio (De huwelijksverwisseling) toe. Dit werk — een komische opera in één bedrijf — werd zeer goed ontvangen.

Voor denzelfden schouwburg schreef Rossini daarna, tijdens het Carnaval van 1812 de opera LHnganno felice (Het gelukkige bedrog), in hetzelfde jaar La scala di seta (De zijden ladder), waarvan ik de anekdote heb aangehaald, en later nogmaals twee opera's.

De indruk, dien hij in dezen schouwburg met zijne werken maakte, was echter, vooral tengevolge van de vermelde mystificatie van het publiek, gaandeweg zeer verzwakt, en daarom stelde hij zich nu in verbinding met de directie van het theater La Fenice en bood haar zijn later zoo beroemd geworden opera Tancred ter opvoering aan. De directie ging daarop in en de eerste opvoering van het werk had plaats in den Carnavaltijd van 1813. Zij veroorzaakte enorme geestdrift. Het was voor Rossini een triomf — zegt een ooggetuige, — waarop zelfs de aanwezigheid van een keizer Napoleon in Venetië geen schaduw zou hebben kunnen werpen.

Voor het theater San Benedetto (thans: theater Rossini) leverde de jonge maëstro vervolgens de opera L'Italiana in Algeri (1813) en voor den schouwburg La Fenice de opera Sigismondo. Daarna trok hij naar het zuiden van Italië om nieuwe lauweren te plukken. Hij stelde zich in verbinding met den impresario Barbaja, directeur der schouwburgen te Napels, waarvan het eerste gevolg de opvoering zijner opera Elisabetta in het theater San Carlo was.

Groot was het sucees van dit „melodramma tragico", maar grooter nog de triomf, die Rossini in 1816 te Rome met zijn komische opera II Barbiere di Siviglia behaalde. Wat zijne voornaamste opera's betreft, componeerde hij vervolgens nog voor Napels Otello, voor Rome Cenerentola en voor Milaan La gazza ladra, welke opera eerst koel werd ontvangen doch daarna hoe langer hoe meer in de gunst van het publiek steeg.

De Rossinische adelaar vloog telkens van het noorden naar het zuiden van Italië, en omgekeerd, en ook eenmaal over de grenzen van het land, naar Weenen, de stad van Haydn, Mozart en Beethoven, totdat hij eindelijk weer neerstreek in zijn eerste verblijfplaats .. . Venetië. Daar werd, gelijk reeds vermeld is, in 1823 de laatste opera opgevoerd, die Rossini voor Italië componeerde. En zoo is in dit land zijn roemrijke loopbaan als operacomponist geëindigd op de plaats, waar hij die aanving.

Tijdens zijn laatste verblijf in Venetië ontving Rossini een uitnoodiging om in Londen te komen. Hij voldeed daaraan, doch hield zich op zijn reis daarheen

Sluiten