Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21

De Schelmen

van

den weg.

Onze

Ze nieuwe Rijwiel- en Motor-wet is niet

gelukkig in dit opzicht, dat bij een accident 6 Wetgever al terstond de schuld aanneemt van den automobilist, die er bij is betrokken.

" hebben dit al meermalen in deze kolommen betoogd, en er op gewezen, dat in vele gevallen de chauffeurs, teneinde zich bij ^°°rbaat te dekken, het hazenpad zullen en. De praktijk trouwens brengt telkens eze akelige voorbeelden.

o weer een dezer dagen op den rijksweg nsschen Geffen en Oss! Een automobilist reed een ^ r°Ute' toen uit de richting Den Bosch t andere wagen naderde, die zijn lichten niet

eersterde ^a botsing was het gevolS- De ^ auto werd in een sloot gesmeten, en... . Wg tWeede gentleman vervolgde pijl-snel zijn fieg' Zorider hulp te bieden. Hetgeen wel zeer verd611 menschelijk is ! Gelukkig vermeldde het er bericht, dat de politie den dader op het spoor is.

!By scfi&tj&n

geen pijn meer en ge'én stukgaan of naschrijnen der huid, indien men vóór hetinzeepen de baardoppervlakte inwrijft met een weinig

PU ROL

ïtwétodiedemm

DoosSOen 60,Tube 80ct.Bij Apothfin Drogisten.

1

Wanne

er onze wensch wordt vervuld, dan

gr- deze aanrijder, deze vluchteling een zeer

straf. De wet provoceert dergelijke

krij

zware

een§en' Maar zijn er onmenschen, die zich op en dergelijke wijze uit een minder prettige natie willen redden, zonder hun medemensch h* •

dan m 8evaar verkeert, steun te bieden,

moet diezelfde wet ook toegepast worden

om den onverlaat op fiksche wijze af te straffen. Waar is anders het einde? En voor welk een vreeselijke feiten brengen deze schelmen van den weg ons nog!

Over Amateurs

en Professionals.

Ten onzent zal iemand, die als amateur aan sport heeft gedaan, niet zoo gauw professional worden. Het land, de toestanden leenen zich hier niet voor. Of de man moet zich in het buitenland op sport-gebied kunnen bewegen zooals bv. onze wielrenners!

In Engeland, en vooral in Yankeeland, is het echter heel iets anders. Neemt bv. eens den Golf-professional Walter Hagen! Weet

SPORT IN BEELD,

ge, lezer, wat deze bevoorrechte verdient per jaar, en zulks om zijn sport aan een casino in Florida te demonstreeren ? Het bagatel van circa: 70.000 Hollandsche guldens! Is het dan ook wonder, dat een collega van Hagen, nl. Tyrus Cobb, in enkele jaren millionair is geworden, en een vermogen van bijkans twee millioen (eveneens aan guldens) bijeen heeft gespeeld ?

Dergelijke menschen zouden groot ongelijk hebben, wanneer zij hun sportieve kwaliteiten niet aanwendden bij hunne broodwinning. Maar die bedragen betaalt men in Nederland, in de Oude Wereld, niet, en daarom hoort men ten onzent ook niet zoo gauw, dat iemand — wielrenners dan uitgesloten — tot de beroepssport overgaat.

Wil het nog niet

in Duitschland?

Uit Berlijn is een handelsbericht gekomen, waarin wordt medegedeeld, dat de Daimler— Benz A.G. zich genoodzaakt ziet om gedurende de winter-maanden haar bedrijf tot nader order in te krimpen. De bedoeling is, dat men geen al te groote voorraden krijgt. Want tot nu toe was de productie niet in overeenstemming met den afzet. Men wijst er verder op, dat ook de andere automobielfabrieken in Duitschland tot dezen maatregel moesten overgaan. Het wil dus nog niet!

JAVA

SOAKING

Koord wwf.

«!, in Java-

• uoDer drenkt.

n. v. handel mij. voor nederland en koloniën

v/h 0. ENGLEBERT FILS 6 Co. Prinsengr. 783-785 - Amsterdam Telefoon 31331-31337

DE MEEST VOLMAAKTE

BALLONBAND

ENGLEBERT

M

Sluiten