Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

(Van onzen Voetbal-medewerker.)

Een rondblik.

Feitelijk is een beschouwing over de evoluties van 't bruine monster op den jongsten Zondag overbodig. Het competitie-rad stond, wat de eerste klasse betreft, stil, en om den lezer verhaaltjes op te disschen uit Rotterdam, uit Apeldoorn of uit andere plaatsen, waar Olympische-, proef-, stedelijke-, gewestelijke- of jeugd-elftallen in actie waren, lijkt ons een pogen om belangstelling te zoeken voor wedstrijden, waar nu eenmaal geen belangstelling voor bestaat. Heel verklaarbaar trouwens! De pointe van 't voetbalspel schuilt in „het strijdmotief", de verrichting krijgt eerst waarde als zij voorspruit uit den wil om te winnen. En daar die ontbreekt bij al deze oefen- en probeer-spelen, daar is 't verklaarbaar, dat 't publiek er niemendal voor gevoelt.

Het resultaat van al deze proefnemingen laat den lezer natuurlijk niet koud. Doch of zij inderdaad nut afgeworpen hebben, zal eerst in de toekomst blijken, als de Technische Commissie van den N.V.B. hare keuze publiceert. Het komt er maar op aan of de T.C. er in slaagt de nationale ploeg, zooals die nu al eenigen tijd opgesteld werd, inderdaad te versterken. Zooals wij enkele weken geleden (zie No. 5) uiteengezet hebben, is een succes van eenige beteekenis niet te verwachten, wanneer men er niet in slaagt, den aanval productiever te maken en spelers te ontdekken, die meer in het internationale kader passen dan Gehring, Ruisch, Smeets enz. Hiertoe zijn proefnemingen onvermijdelijk, en we betreuren het dat bij de oefenwedstrijden van jl. Zondag niet in de eerste plaats een opstelling gekozen werd, die als proef-aanval voor het Nederlandsch elftal gelden kan. Ook heden hadden we in Brussel gaarne Tap eens naast Kluin aan 't werk gezien en nog liever met Bakhuis als Dritter im Bunde. Met een tweetal debuteerende vleugelspelers ware dan, alleen wat Tap betreft, afgeweken van 't juiste beginsel om op Mardi Gras tegen de Diables Rouges geen actieve internationals in de Zwaluwenploeg op te nemen.

De naam van De Zwaluwen brengt ons in herinnering, dat deze nuttige vereeniging a.s. Zaterdag haar twintig-jarig bestaan feestelijk herdenkt. Die feestviering bestaat uit een receptie, die van 4—5 % uur in Hotel de 1'Europe te Amsterdam gehouden wordt en een feestmaaltijd, welke in aansluiting daaraan om 7.30 uur in dezelfde inrichting gearrangeerd is.

Voor den aanvang der receptie, nl. aanvangende om 2 y2 uur, vindt — eveneens in Hotel de 1'Europe — de jaarvergadering van De Zwaluwen plaats. Wij hopen dat deze vereeniging de middelen uit de voorgenomen feestviering putten mag om weer tot nieuwe activiteit te geraken. Er is door De Zwaluwen in vroeger jaren heel veel nuttig werk voor de sport en ook voor den N.V.B. geleverd en de wijze waarop deze N.V.B. enkele jaren geleden eenvoudig tot zich trok, wat door De Zwaluwen opgebouwd was, moge dan van een zeker commercieel inzicht getuigen, erg fijngevoelig was het in elk geval niet. Maar gedane zaken nemen nu eenmaal geen keer en zooals de situatie thans is, verkeeren De Zwaluwen in een soort rusttoestand, die op den duur voor iedere organisatie fnuikend te achten is. Hierin brengen 't fraaiste gedenkboek en 't meest illustre feest geen wijziging en de eenige oplossing is de toestand te aanvaarden zooals hij thans is en zich een nieuwe taak te kiezen. Zoo goed als De Nederlandsche Corinthians zich 'n bescheiden plekske veroverden, dank zij een zekere activiteit, evengoed kan een club als De Zwaluwen tot nieuwe levenskracht komen, als men de zaken maar energiek aanpakt.

Voor de bescheiden feestviering van a.s. Zaterdag is dus alle reden, omdat hetgeen in 't 20-jarig verleden volbracht werd in 't belang van de voetballerij in Nederland, zeker reden tot voldoening geeft. Maar dit feest kan de vereeniging slechts ten goede komen, als De Zwaluwen zich ernstig voornemen weer uit te vliegen en met hun vroolijken vleugelklap een nieuwe lente in te luiden. Hetgeen rwij dus van harte hopen !

wordt gezond en sterk het krijgt mooier glans het wordt vrij van roos het blijft beter zitten

indien gij het des morgens inwrijft met een weinig Purol

We begaven ons de vorige week even op 't gladde ijs van de voetbal-politiek en vermeldden het ontstaan van een conflict in den boezem van den N.V.B. tusschen het bondsbestuur en den leider van het officieel orgaan, Jaap Moorman. Inmiddels blijkt, dat er toch eenige roering in den bond waar te nemen valt. De Vereeniging van 2e, 3e en 4e klassers, de numeriek sterkste „vak-organisatie" in den N.V.B., verklaart

openlijk het huidige be-

stuursbewind niet te willen bestendigen en zij wil derhalve de aftredende bestuurderen Hirschman, Verwoerd en Van Prooye niet herkiezen. In een dezer vergaderingen is officieel medegedeeld, dat de heer Verwoerd zich niet meer herkiesbaar stelt en wij kunnen bevestigen, dat hij geen enkele functie op sportgebied wil blijven bekleeden (hij blijft tot na de Olympische Spelen op post), nu hem opnieuw gebleken is, dat hij in de sportpers aan persoonlijke aanvallen bloot staat.

Wij betreuren het heengaan van een zoo energiek en commercieel deskundig bestuurder, doch een dergelijke over-gevoeligheid voor critiek maakt den heer Verwoerd toch wel eenigszins ongeschikt voor 't bekleeden van openbare functies. Dit wordt ook door zijn vrienden ingezien, zoodat, naar wij vernemen, ditmaal 'n poging om den heer Verwoerd van inzicht te doen veranderen achterwege zal blijven. Het grappige geval doet zich echter voor, dat.de beide strijders samen eclipseeren. De heer Moorman is zelfs als directeur-hoofdredacteur van de Sportkroniek van het titelblad verdwenen!

Hoe 't ook zij, er komt weer eenig leven in de voetbalbrouwerij, want er is nog meer. Die benoeming door de F.S.F.A. van de Commissie Lotsy—Verdijck—Dr. Bauwens voor de organisatie der Olympische Voetbal-wedstrijden, is in N.V.B.-kringen ook al niet met algemeene instemming begroet. De N.V.B. wilde met z'n Commissie Timmermans— Verwoerd—Gosschalk de lakens uitdeelen, die nu in 't bezit van de Commissie Lotsy gekomen zijn.

De Olympische reglementen laten hier geen twijfel. De landelijke bond heeft zonder volmacht van de internationale federatie niets te beweren en door de benoeming van de commissie Lotsy is de N.V.B. in precies dezelfde verhouding tot de Olympische Spelen gekomen als de buitenlandsche bonden. Maar in N.V.B.-kringen had men dit van meet af aan anders ingezien, en onwillekeurig vraagt men zich af of de heer Hirschman, secretaris der F.I.F.A., doch tevens bestuurslid van den N.V.B., zijn mede-bestuurderen in laatstgenoemde organisatie wel tijdig op de hoogte gebracht heeft van de bedoelingen der F.I.F.A.-leiders. We vermoeden dat ook hierover het laatste woord nog niet gesproken is.

Wat de bestuursverkiezing voor de N.V.B. betreft, valt nu reeds de situatie, welke intreden gaat, te overzien. De Vereeniging van 2e, 3e en 4e klassers vertegenwoordigt lang niet alle clubs van die klassen, maar vormt toch 'n numeriek sterke groep. Maar alleeen niet sterk genoeg om

NIEUWE MODELLEN

VAN

VERLAAGDE PRIJZEN Dezelide prima kwaliteit.

H.STAïvl . Soestdijk

Sluiten