Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

aan den dijk wenschen te zetten, zonder de royementsreden te doorgronden en zonder de verdediging van het Bondsbestuur te kennen.

Gezien de houding van vrijwel alle turnkringen is overigens een nietherkiezing van Mr. Groenewegen (en vermoedelijk ook van de overige aftredende Bondsbestuursleden) uitgesloten. Er bestaat wel tegenover hem een kleine oppositie, en er is wel — zelfs door middel van een advertentie! — een felle campagne tegen hem gevoerd, maar de aard van de gevoerde strijdwijze heeft bij velen een niet bedoeld effect opgeleverd.

De bestuursverkiezing zal dus geen verrassingen baren. En wat de Amsterdamsche kwestie betreft, wij gelooven niet aan eenig resultaat, al hopen velen met ons op beter. Maar wij zullen afwachten!

12

Onze Moeskops te Parijs.

Peter Moeskops is Zondag jl. weer eens in de Seine-stad gestart. Hij reed niet onverdienstelijk, maar kon toch blijkbaar niet tegen Michard op. In de bedoelde sprint-race werd onze landgenoot tweede achter den Franschman, in gelijken stand met Faucheux, terwijl Kaufmann, die blijkbaar niet meer op dreef kan komen, als vierde eindigde. Op demifond-gebied had Jaeger het succes, dat hij Bréau en Moeller klopte. Grassin gaf den strijd op, hetgeen hem niet vaak gebeurt. Dit,is werkelijk een heel vreemde uitzondering voor den snellen en taaien Toto.

De Rotterdamsche Dames Zwemclub heeft feest gevierd. Ter gelegenheid van het vijftien-jarig bestaan! Natuurlijk werd er een sportief festijn gehouden, en wel in de overdekte zwem-inrichting aan dc Tuinderstraat in de Maasstad. Ter gelegenheid van het een en ander vervaardigde een onzer medewerkers nevenstaande illustratie, die de deelnemende sportswomen aan de races te zien geeft (waarbij o.m. Mej. W. den Turk den eersten prijs 100M. rugzwemmen, Mej. van Gelder den eersten prijs 200 M. school-slag won), terwijl in het midden van het sportief gezelschap voorkomt Mevr. van Wuyckhuize, de voorzitster der jubilcerende vereeniging. Ook de hartelijke gelukwenschen van „Sport in Beeld" aan al deze ijverige propagandisten van onze mooiste en nuttigste sport!

De lente schijnt in aantocht, maar de jagers achter de honden zijn toch nog in het veld. Zoo organiseerde de vorige week de Utrechtsche Jachtvereeniging een slipjacht achter de meute van de Kon. Ned. Jachtvereeniging in de omstreken van Zeist. Men ziet hieronder het vertrek van het gezelschap van het Slot te Zeist.

Sluiten