Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

22

Het internationaal sport leven is binnen onze grenzen al in vollen gang. Neemt bv. de komst van de Italiaansche schermers, die in Nederland furore maakten! Eer prachtige proloog van de Olympische Spelen! Vrijdag trokken deze wapenbroeders met de Hollandsche sportsmen, en deze wedstrijd kon men, mede door den uitslag, hoofdzakelijk als een goede training der onzen voor het gebeuren van a.s. zomer beschouwen. Hierboven het internationaal gezelschap! In 't midden Kapt. van Rossem, president van den K.N.A.S.B.!

Een andere verschijning op scherm-gebied binnen onze grenzen was de Duitsche kampioene Helene Mayer, inderdaad een phenomeen in dit genre. Men ziet haar in actie tegen Mej. Koderitsch.

Omtrent dit gewijzigde besluit is misverstand ontstaan, en daarom willen wij hier vaststellen, dat het desbetreffende voorstel tot benoeming van een commissie van onderzoek niet werd aanvaard, omdat de Bondsvergadering meent, dat het Bondsbestuur of een of meer leden daarvan niet vrij zullen uitgaan, maar omdat het — uit utiliteitsredenen — den weg wilde effenen voor de weder-opneming der geroyeerden. Ook de voorstellers van een zoodanig college hadden dezelfde beweegredenen. Dit zij even gereleveerd, omdat nu reeds sprake is van een onjuiste weergeving der feiten!

Ondanks de reeds getoonde soepelheid van de Bondsvergadering kwam — na opheffing van de geheime vergadering ■—■ de groep van Minden met bepaalde eischen (w.o. niet de eisch tot aftreden van mr. Groenewegen, en wel tot veler verwondering, gezien zekere publicaties, die overigens in het algemeen gesproken door den Bondsvoorzitter „kwaadaardig" en „leugenachtig" werden genoemd).

Die eischen betroffen:

le. vaststelling en bekendmaking van de commissie, alvorens de Amsterdammers een besluit namen;

2e. bindend-verklaring van de uitspraak der commissie;

3e. vergunning, bepaalde niet bij het K.N.G.V. aangesloten vereenigingen in den A.T.B. stemgerechtigd te verklaren.

M.a.w. blijkens le en 2e miskennen — in overeenstemming met wat wij vorige week schreven — de Amsterdammers de Bondsvergadering als hoogste autoriteit in het K.N.G.V. En uit 3e blijkt duidelijk een organisatorische ontoelaatbaarheid (op eenzelfde punt werd trouwens het royement uitgesproken!)

Een en ander werd helder uiteengezet door mr. Groenewegen, die hierbij het geheele Bondsbestuur en alle Bondsafgevaardigden achter zich had. En bij hen voegden zich het eere-lid, de heer van Hall, die toch zeer sympathiek tegenover de geroyeerden staat, en Dr. Weinberg, die een overtuigende speech hield over de souvereiniteit der Bondsvergadering.

Inmiddels had de groep van Minden reeds afzonderlijk geconfereerd over het voorstel der Bondsvergadering, en nu — met de pauze — vond een tweede zoodanige bespreking plaats.

Na de pauze kwam de verzoening, die nu ook soepelheid van Amsterdamsche zijde toonde: namens de geroyeerden werd medegedeeld, dat zij het besluit van de Bondsvergadering aanvaardden.

Eén der leiders van de groep van Minden bracht hartelijke woorden van dank. Groenewegen stapte naar een der aanvoerders van den overkant, en de stevige handdruk, dien zij wisselden, was een bezegeling van de wederzij dsche belofte, soepelheid in de uitvoering van het besluit te betrachten. Een soepelheid overigens, die wel noodig zal blijken, gezien ingewikkeld geworden organisatorische en financiëele toestanden in Amsterdam.

Dr. Weinberg sprak 's middags van de ziek geworden groep van Minden, en hij meende genezing te mogen verwachten, wanneer de

psychologische oorzaak (het niet bespreken van de grieven) weggenomen zou worden. Welnu, aan dezen eisch is nu voldaan. Dr. Weinberg heeft als bemiddelingspersoon — met den heer Gaillard — tegen onze verwachting succes gehad, en ook in de tweede Amsterdamsche bijeenkomst oefende hij grooten invloed uit op het besluit der geroyeerden.

Overigens, de eenheid in het K.N.G.V. werd niet slechts gedemonstreerd door een vast besluit en een besliste houding van alle Bondsafgevaardigden, maar ook door de herkiezing met algemeene stemmen — op 1 of 2 blanco's na — van mr. Groenewegen en de overige aftredende Bestuursleden.

Gezien ook de loyale houding van de groep van Minden, verwachten wij, en hopen wij ook, dat de eendracht in het K.N.G.V. zal behouden blijven, tenzij het komende rapport eveneens kiemen van ver-wijdering in zich draagt.

Gerard Leene op de

voorplaat.

Onze medewerker Breêro Fils is deze week niet in de gelegenheid, het konterfeitsel op ons omslag te berijmen. Vandaar eenige woorden over Gerard Leene in proza! Laten wij dat vooreerst vaststellen: Leene verdient de eere-plaats volkomen. Hij werd 3 Oct. 1892 te 's Hage geboren. Zijn wieler-loopbaan ving in 1912 aan. Reeds in 1917 was Leene onze nationale sprint-kampioen (professionals). Ook won hij verschillende buitenlandsche races, o.a. den Grand Prix de l'U.V.F. te Bordeaux. Een athletisch gebouwd sportsman! Een prachtig voorbeeld inzake physical culture! En een sportsman, die steeds den indruk maakt, dat hij een volmaakte gentleman is! Hetgeen hoogelijk is te prijzen!

Sluiten