Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

4

REIST SNEL EN GERIEFLIJK ^fjpl^ PER VLIEGTUIG NAAR

P ARMS

DAGELIJKSCHE VLIEGDIENST K. L. M. VAN AMSTERDAM EN ROTTERDAM

f 39.50 — RETOUR f 70.—

BOEKT BI] DE KON. LUCHTV.-M1J. DEN HAAG, AMSTERDAM, ROTTERDAM EN ALLE REISBUREAUX

Weet men, d<)t de Ford's met Triplex-glas worden vervaardigd, en weet men ook, dat bij ongelukken dit glas niet breekt, doch slechts versplintert, waardoor letsel der inzittenden tot een minimiem wordt beperkt? Zoo niet, bekijkt dan bovenstaande illustratie, lezer, en ge kunt zien, hoe het glas van een, door eene botsing gehavenden, Ford er uit ziet. Men krijgt bij een accident geen scherven in zijn gezicht!

Bric a Brac.

Men heeft in de sport-geschiedenis niet alleen zesdaagsche wieler-wedstrijden gekend, doch al evenzeer zesdaagsche loop-wedstrijden. In de maand Maart van het jaar 1909 bv. vond zulk een gebeurtenis te New-York, in het oude Madison Square Garden plaats. Winnaars werden twee Fransche athleten (men

Kiekjes en praatjes uit de ouwe doos . . .

Het was dezer dagen j uist 17 j aar geleden, dat de vermaarcfste doelverdediger, welken Nederland ooit gehad heeft,, nl. den Arnhemschen Vitessespeler Göbel, in het Nederlandsen. Elftal debuteerde. Hij volgde den Dordtenaar Beeuwkes op, en die opvolging geschiedde te Antwerpen, tijdens den wedstrijd België—Nederland. Het debuut was ook daarom vreugdevol, omdat de onzen de Belgen op het oude Beerschot-terrein met 5—1 klopten. Wij citeeren uit een verslag van die dagen aangaande Göbel het volgende: „Göbel is bepaald populair geworden, want zijn debuut in het nationaal team is flink geweest, en niemand zal de keuze van dezen Oostelijken speler betreurd hebben. Met wat meer routine nog in internationale ontmoetingen zal hij zeker „the right man" worden. Nu, Göbel is't inderdaad geworden. Dat weet in Nederland elkeen!

liep met koppels), en wel Orphée en Cibot. Zij legden in die 6 dagen 1178 KM. 980 af, hetgeen een uur-gemiddelde van ongeveer 8 KM. 302 beteekent.

Perchicot was eens wieler-kampioen van Frankrijk. En ook in internationale kringen was hij iemand, die mee-telde. In 1912 kwam hij in het wereldkampioenschap te Newark uit, en was derde achter Frank Kramer en Grenda. Een jaar later was hij ook te Leipzig van de partij, en ook daar was hij derde, achter Rütt en Ellegaard. Ook de Amsterdammers herinneren zich Perchicot nog opperbest uit de eerste dagen van de Stadion-baan, zoo ongeveer 1918 en 1919. Wat echter het typische van dezen Franschman was ? Hij was eigenlijk van beroep zanger. Bourillon werd, toen hij zijn race-fiets opborg, operazanger. Neen, Perchicot zong al in de cabarets, toen hij nog in wedstrijden uitkwam. Zoo moet hij, als wij ons goed herinneren, ook eens in een Amsterdamsch etablissement zijn opgetreden, terwijl hij op andere tijden in het Stadion startte. Nu behoort Perchicot nog altoos tot de chansonniers van Montmartre.

Eens waren Denen — aldus verhaalt Muiier in zijn boek „Wintersport" —' aan het zeilen in ijsschuitjes op de Sont, toen zij in de verte iets zwarts zagen. Zij zeilden er op af, en bemerkten, dat het een groote vos was, die op eenden joeg. Zij omsingelden het dier, doch plots bleef de vos staan, liet de jagers voorbij, en schoot op het land aan. Toch haalden de Denen Reintje weer in, maar de slimmerd had de zaak ook begrepen, en rende recht tegen den wind in, omdat de jagers hem, terwijl ze laveeren moesten, niet zoo ras konden volgen. De vos was dan ook spoedig buiten het bereik van de achtervolgers. Het verhaal vermeldt niet, of Reintje toen. op dat moment, een langen neus maakte....

POLYGOON NEDERLANDSCH FOTO-BUREAU

FILMFABRIEK HAARLEM KOUDEHORN 8 SPORT-FOTO'S en FILMS.

Uitgebreid archief van: Portretten van bekende Sportsmen Foto 's van alle belangrijke sportgebeurtenissen

Sluiten