Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

2

VOOR

AUTOMOBIELMERKEN

raadplege men GREVE & Co., PARKSTRAAT 14, DEN HAAG

Engelsch Fabrikaat: Fransch Fabrikaat:

Bentley » Hispano - Ballot - Talbot

VERLAAGDE PRIJZEN

Agente voor Amsterdam: Firma GEYTEN BEEK, Ceintuurbaan

r m e zesdaagsche wielerwedstrijd is wel 1 een der gruwelijkste uitingen van 1 S dezen frivolen tijd. Reeds uit het interview in dit tijdschrift met Klaas van Nek bleek, dat men louter met zwendel, met bedotterij van het publiek te doen heeft. In Amerika regelt Chapman, de „groote" impressario, de viezigheid, in Europa doen de renners het zélf. En daar komt Blekemolen in „De Telegraaf" de woorden van Van Nek bevestigen, kracht bijzetten. Hij beweert precies hetzelfde, en dit zelfde wordt als een axioma tot de belangstellende menschheid gezegd.

Ach, ach, deze belangstellende menschheid!

Zij heeft rotsvast aan deze soort van „Sport" geloofd. Rees wel ereis twijfel, dan joeg het dik gedoe, b.v. de zotte kranten-verslagen, de onbenullige praat door radio-apparaten dezen twijfel weer op de vlucht. Nee, als journalisten zóó toch over sixdays schreven, wanneer er een heusche meneer voor de microfoon van de opwinding vertelde, aan deze menschen-jacht verbonden, nee, dan moest het toch wel echt en waarachtig zijn. In onzen eigen kring hebben wij die twijfelaars gezien en meegemaakt, tot zelfs na de waarschuwende woorden van Van Nek. Of zij nu overtuigd zijn, na dezelfde klanken van een Blekemolen ?

En waarom achten wij deze zesdaagsche wielerwedstrijden een der gruwelijkste uitingen van dezen frivolen tijd? Primo, omdat men hier, in de meeste gevallen althans, met het reinste bedrog heeft te doen, waarvan de groote massa, die toch behoorlijke entréegelden betaalt, de dupe wordt. Primo derhalve, wijl men hier te doen heeft met een soort van oplichterij op sport-gebied! En secundo, omdat deze oplichterij zoo geraffineerd plaats vindt, dat na afloop de kransen voor de zoogenaamde winnaars op het tooneel verschijnen, en het magnesium-kiekje van deze gelauwerde triumfators plus de mee-konkelende organisators niet ontbreekt.

Mundus vult decipi! Ja, want het publiek

schijnt toch wel eens wat te merken, gezien het uitfluiten van het koppel Van Kempen— Richli te Berlijn. Maar de roes is zulk een zalige, dat jachten van snelle mannekes op de flitsende wielen in grillig licht-schijnsel, omjuicht door de aansporingen van de menigte, het alles is zoo fascineerend, dat men het vermoeden aan bedriegerij ras terzijde schuift en bant uit den geest, dat men zich maar laat beetnemen om te kunnen genieten. Mundus vult decipi! De wereld wil nu eenmaal bedrogen worden. Ergo decipiatur! Dit laatste zeggen de officials, de renners bij zulk een gebeuren met enthousiasme. Ergo.... laten we de menschen er tusschen nemen!

Nu bevatte „De Telegraaf" van Woensdag j.1. een heel relaas van Blekemolen over het Berlijnsche schandaal. De Hollandsche renner, die in de Duitsche hoofdstad een soort van agenten-dienst blijkt te hebben onderhouden tusschen de verschillende deelnemende koppels, doet het voorkomen, of Van Kempen als 't ware gedwongen is fot marchandeeren, wijl hij in het tegenovergesteld geval het zekere slachtoffer was geworden van combines tusschen de diverse groepen. Diep op al dit geknoei ingaan, wij zullen het niet doen. Mede door de woorden van Blekemolen is komen vast te staan, zwart op wit, dat tijdens zulk een zesdaagschen wielerwedstrijd achter de scher-

J .

C IGARETTE5

men een vreeselijk gekonkel bestaat, dat men met de toeschouwers handelt, als waren al deze duizenden redelooze suffers. Wat inmiddels typisch is in de mededeelingen van Blekemolen ? Dat hij Van Kempen voorstelt als een reine engel, en Rütt, den leider van het evenement, eigenlijk de rol in de schoenen schuift van den Amerikaan Chapman, de rol n.1. van hoofd-knoeier. En Blekemolen laat er, met een blik op Justitia, direct op volgen, dat binnenkort de Duitsche bond wel een uitspraak zal doen.

Onder deze onthullingen van Blekemolen volgt dan terstond een résumé van de maatregelen, door den „Bund Deutscher Radfahrer" in verband met het Berlijnsche schandaal. Wij weten natuurlijk niet, of het desbetreffend onderzoek serieus is geweest, of de genomen beslissingen niet beïnvloed zijn door den, van den kant van Blekemolen, als een Chapman geteekenden Walter Rütt. Wél blijkt, dat deze rechters met niet-malsche straffen naar voren treden, en dat, zouden deze straffen onrechtvaardig zijn, men met een erbarmelijke schaamteloosheid zou te doen hebben. Zou! Wij stipuleeren dit laatste. Het publiek is hier in zulk een nest van corruptie verzeild geraakt, dat men vooralsnog geen enkelen leiddraad in handen heeft.

De bewuste straffen zijn evenwel zoodanig, dat b.v. Van Kempen's rijvergunning gedurende drie maanden is ingetrokken en hij een jaar lang niet in Duitschland mag starten. Typeerend is ook, dat Blekemolen dezelfde poena moet ondergaan, omdat hij als bemiddelaar tusschen Van Kempen en de andere koppels is opgetreden. Ook die andere koppels worden a faire genomen, en waar Blekemolen er op wees, dat het geknoei van deze andere koppels is uitgegaan, blijkt er toch zekere rechtvaardigheid in het vonnis te schuilen. Of het in zijn geheel juist en justitieel-precies is, nog eens, wij kunnen het zoo niet beoordeelen.

Inmiddels vormt deze laatste beoordeeling ook niet „des Pudels Kern". Het hart, het aangevreten hart van de kwestie beschouwe men aldus: vast is komen te staan, dat dergelijke zesdaagsche wielerwedstrijden, volgens de uitlatingen van renners als Van Nek en Blekemolen, volgens de uitgedeelde straffen, zelden op eerlijke wijze plaats vinden, integendeel, dat men tegen zulk een geknoei opbotst

Sluiten